Statut și criterii de afiliere/excludere

Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1. - (1) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vânătorilor din România (U.G.V.R.), înființată în anul 1919, recunoscută ca persoană juridică prin legea promulgată prin Decretul Regal nr. 1.393/1923, reorganizată ca Asociația Generală a Vânătorilor din România (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 și ca Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 3.126/1953, instituționalizată ca atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior în legătură cu vânătoarea, pescuitul și regimul armelor, definită expres prin prevederile Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului și vânătoarea și ale Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, este menținută în ființă prin efectul înscrierii în registrele speciale ale asociațiilor și fundațiilor și recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2001.
(2) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, denumită în continuare A.G.V.P.S., este persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, siglă și drapel proprii; durata funcționării acesteia este nedeterminată; modelele siglei și drapelului sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2.
(4) A.G.V.P.S. este înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 4 din 31 mai 2000 și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 1.561/A/2000.
(5) A.G.V.P.S. are sediul în municipiul București, Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2.
Art. 2. - (1) A.G.V.P.S. este constituită din organizații membre ale vânătorilor și/sau pescarilor constituite pe principiul liberei asocieri și afiliate la aceasta, și din membri individuali exclusiv din cadrul organizațiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice și/sau zone de pescuit recreativ/sportiv, pe bază de contracte încheiate de acestea cu autoritățile administrative.
(2) Afilierea organizațiilor și a membrilor individuali la A.G.V.P.S. se face potrivit criteriilor specificate în prezentul Statut.
(3) Numărul organizațiilor și membrilor individuali care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
Art. 3 – A.G.V.P.S. din România este afiliată la Federația Asociațiilor de Vânători și Conservare a Faunei Cinegetice din Uniunea Europeană (F.A.C.E.) și la alte organisme internaționale în profil.
Art. 4. - (1) A.G.V.P.S. are următoarele obiective:
a) protecția și conservarea faunei sălbatice și faunei acvatice, menținerea echilibrului ecologic, precum și îmbunătățirea mediului acestora de viață;
b) gruparea în jurul ei a asociațiilor de vânători și/sau pescari, precum și a membrilor vânători și/sau pescari ai organizațiilor neafiliate, care înțeleg să sprijine obiectivele A.G.V.P.S., în interes comun;
c) susținerea activităților concrete desfășurate pentru protecția și conservarea biodiversității faunei de interes cinegetic și piscicol, precum și a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
d) reprezentarea și apărarea intereselor membrilor ei, precum și a personalului angajat al acesteia și al organizațiilor afiliate, în fața autorităților interne și internaționale;
e) armonizarea intereselor organizațiilor afiliate și medierea eventualelor neînțelegeri dintre acestea;
f) acordarea de sprijin și asistență de specialitate membrilor săi;
g) monitorizarea respectării legilor, a statutului și a reglementărilor subsidiare acestora de către membrii afiliați;
h) înființarea și gestionarea unui fond financiar de ajutorare a membrilor afiliați aflați justificat în situații economico-financiare deficitare;
i) organizarea de reuniuni, conferințe, simpozioane, expoziții, competiții sportive în profil și alte manifestări cinegetice și de pescuit și participarea la astfel de manifestări în țară și în străinătate;
j) înființarea de fundații și unități economice, precum și desfășurarea de activități economice cu caracter accesoriu și de cercetare științifică, în domeniile sale de activitate cuprinse în codurile CAEN, nominalizate prin hotărâre distinctă a Consiliului A.G.V.P.S.;
k) editarea și difuzarea de publicații în domeniul cinegetic și halieutic și sprijinirea editării și difuzării unor lucrări de specialitate destinate instruirii candidaților, membrilor și personalului organizațiilor afiliate;
l) ținerea evidenței câinilor de vânătoare și eliberarea permiselor și semnelor distinctive pentru câinii de vânătoare proprietatea membrilor săi, prin intermediul organizațiilor afiliate;
m) tipărirea, înserierea și distribuirea carnetelor de membru și distribuirea asigurărilor de răspundere civilă în legătură cu practicarea vânătorii pentru membri săi;
n) susținerea și participarea, în măsura posibilităților, la activitățile de prevenire și de combatere a braconajului;
o) formularea de propuneri legislative ori de îmbunătățire a inițiativelor legislative promovate de cei în drept;
p) sprijinirea și participarea, când este solicitată, la acțiunile de populare a habitatelor naturale cu specii noi de interes cinegetic și piscicol;
q) afilierea de noi membri sau, după caz, excluderea membrilor săi, în condițiile stabilite prin prezentul statut;
r) îndeplinirea altor atribuții stabilite prin lege și prin reglementările subsidiare în domeniu.
(2) Obiectivele A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, în funcție de necesități, de către Consiliul A.G.V.P.S., urmând să fie supuse ratificării primului Congres.

CAPITOLUL II Structura A.G.V.P.S.
Art. 5. - A.G.V.P.S. este forul de reprezentare, în plan intern și internațional, al intereselor membrilor săi.
Art. 6. - Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) Congresul, cu atribuții de adunare generală;
b) Consiliul, cu atribuții de consiliu director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 7. - (1) Congresul este organul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegațiile reprezentative ale organizațiilor afiliate, stabilite pentru perioade de câte 5 ani, și din membri individuali.
(2) Norma de reprezentare a organizațiilor afiliate este de maximum un delegat la 250 de vânători și, respectiv, de maximum un delegat la 2500 de pescari amatori sau sportivi.
(3) Dreptul de vot al delegațiilor organizațiilor afiliate se exercită unitar și reprezintă un număr de voturi valabile egal cu raportul dintre cota de participare a asociației respective la bugetul A.G.V.P.S. în anul precedent și cota de participare a unui membru individual, care este de 20 euro/an.
(4) Calitatea de delegat sau de membru individual în Congres se pierde prin deces, renunțare în scris, revocare sau prin pierderea calității de membru vânător și/sau de pescar amator sau sportiv, precum și ca urmare a neachitării cotei de participare pe anul precedent sau a alegerii sale în conducerea unei organizații neafiliate.
(5) Componența delegațiilor în Congres se hotărăște de adunarea generală a organizației afiliate, odată la 5 ani sau ori de către ori este necesar, și se comunică la A.G.V.P.S., până la următorul Congres.
Art. 8. - (1) Congresul se convoacă anual în sesiune ordinară, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, de către Consiliu, președinte, președinte executiv sau la cererea unor organizații afiliate și a membrilor individuali care însumează cel puțin o treime din numărul total de voturi.
(2) Congresul este statutar constituit în condițiile în care delegațiile organizațiilor afiliate și membri individuali participanți la Congres însumează peste jumătate din numărul total de voturi, calculate de A.G.V.P.S. și făcute publice, prin comunicare în documentele Congresului.
(3) Calculul numărului de voturi valabile se prezintă anual, premergător Congresului de către conducerea A.G.V.P.S., în funcție de cotele de participare încasate pe anul precedent, până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data Congresului.
(4) O dată la 5 ani, după desfășurarea adunărilor generale de alegeri la organizațiile afiliate, Congresul alege președintele, președintele executiv, 3 vicepreședinți și 18 membri ai Consiliului, precum și Comisia de cenzori.
(5) În situații de excepție, Congresul poate prelungi mandatul membrilor Consiliului A.G.V.P.S. pentru o perioadă de până la un an.
Art. 9. - Congresul are următoarele atribuții:
a) dezbate și aprobă anual raportul de activitate al Consiliului, programul de activitate, bugetul asociației și ratifică situațiile financiare prevăzute de legea contabilității, în baza raportului comisiei de cenzori, apoi se pronunță asupra gestiunii pe perioada analizată;
b) dezbate și stabilește strategia A.G.V.P.S. pe perioadă de câte 5 ani;
c) alege o dată la 5 ani, după desfășurarea adunărilor generale de alegeri la organizațiile afiliate, sau ori de câte ori este necesar, președintele, vicepreședinții, președintele executiv, membrii Consiliului și Comisia de cenzori;
d) modifică Statutul A.G.V.P.S. și Statutul-cadru al organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.;
e) hotărăște cu privire la afilierea A.G.V.P.S. la organizații și organisme internaționale de profil;
f) hotărăște în situații economico-financiare justificate, riscante pentru exigența unor organizații afiliate, scutirea acestora de plata cotei de participare pe timp de un an;
g) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor de excludere și de respingere a cererii de afiliere;
h) aprobă Normele unitare de desfășurare a adunărilor generale de alegeri la nivelul organizațiilor afiliate;
i) acordă Ordinul Sfântul Eustațiu, Diploma de Membru de onoare al A.G.V.P.S. și Diploma de merit a A.G.V.P.S., precum și brevetul și, respectiv, medaliile corespunzătoare;
j) stabilește principiile reciprocității privind practicarea vânătorii și pescuitului de către membrii asociațiilor afiliate și membrii individuali ai A.G.V.P.S.;
k) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului luate în situații deosebite, care sunt în competența sa;
l) îndeplinește orice alte atribuții potrivit legii și prezentului Statut.
Art. 10. - (1) Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. în intervalul dintre ședințele Congresului și este alcătuit din președinte, președinte executiv, 3 vicepreședinți, ca membri de drept, și un număr de 18 membri, toți cu o vechime mai mare de 10 ani într-o organizație afiliată, desemnați pe grupe de câte două maxim trei județe și unul din Municipiul București, dacă nu fac parte din conducerile unor asociații neafiliate și dacă prezintă cazier fiscal fără datorii la stat.
(2) Consiliul se reunește în ședințe ordinare o dată pe trimestru și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a președintelui executiv, sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor acestuia.
Art. 11. - Consiliul are următoarele atribuții:
a) duce la îndeplinire hotărârile Congresului;
b) prezintă în Congres raportul de activitate al Consiliului și aprobă situațiile financiare prevăzute de legea contabilității, pe care le supune ulterior ratificării Congresului;
c) propune programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs; rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri și cheltuieli;
d) stabilește atribuțiile și responsabilitățile vicepreședinților A.G.V.P.S. și ale membrilor săi;
e) hotărăște cu privire la afilierea membrilor sau la excluderea celor afiliați, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut;
f) avizează propunerile de modificare și completare a statutelor asociațiilor afiliate și propunerile
de angajare și desfacere a contractului de muncă pentru directorii acestor asociații, potrivit criteriilor adoptate în acest sens;
g) propune angajarea președintelui executiv, când este cazul, și aprobă criteriile de angajare al personalului A.G.V.P.S. și al asociațiilor afiliate;
h) arbitrează eventualele divergențe dintre organizațiile afiliate, în scopul armonizării intereselor acestora;
i) aprobă organigrama, statul de funcții, grila de salarizare, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară pentru A.G.V.P.S.;
j) hotărăște nivelul salarizării și premierea ori sancționarea președintelui executiv, precum și retribuirea sau premierea altor membri ai Consiliului, ai Comisiilor de sprijin și ai altor colaboratori pentru activitate deosebită și probleme importante soluționate în interes general;
k) aprobă, dacă este cazul, componența corpului de arbitri, pe domenii de activitate competițională;
l) validează sau invalidează, motivat alegerile de la nivel de asociație afiliată, dacă adunările generale ale acestora nu au respectat criteriile de organizare și desfășurare a alegerilor;
m) aprobă propunerile de înființare a unor fundații și unități economice proprii, în vederea obținerii surselor de finanțare necesare realizării scopului A.G.V.P.S.;
n) aprobă reprezentanții și componența delegațiilor care reprezintă A.G.V.P.S. în relațiile internaționale și stabilește cadrul colaborării cu acestea;
o) hotărăște, în situații economico-financiare convingător motivate, reeșalonarea datoriilor unor asociații afiliate pe o perioadă de maximum 5 ani;
p) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe și, respectiv, a obiectelor de inventar care aparțin A.G.V.P.S., cu avizul Comisiei de cenzori;
r) acordă recompense și premii, diplome și medalii de merit;
s) în mod excepțional și numai motivat, poate lua hotărârile prevăzute la art. 9 lit. d), e), f), h), i), j) și l), ce țin de competența Congresului, pe care le supune ratificării acestuia la prima reuniune;
t) administrează un fond de ajutorare a membrilor aflați în situații economico-financiare deficitare; aprobă, pe termen limitat, acordarea ajutorului financiar, exclusiv pentru achitarea obligațiilor financiare privind tarifele de gestionare, în baza documentelor justificative și cu avizul comisiei de cenzori, conform procedurilor adoptate în acest sens;
u) îndeplinește orice alte atribuții potrivit legii și prezentului statut.
Art. 12. - Președintele de onoare are următoarele drepturi:
a) să convoace motivat, în situații considerate excepționale pentru AGVPS și asociațiile afiliate, Congresul acesteia, în sesiune extraordinară;
b) să prezideze reuniunile Congresului și ale Consiliului AGVPS la care ia parte;
c) să preia, oricând timpul îi permite, conducerea delegațiilor reprezentative ale AGVPS din România în relațiile cu organizațiile, organismele și asociațiile similare din străinătate.
Art. 13. (1) - Președintele A.G.V.P.S. are următoarele atribuții:
a) prezidează reuniunile Congresului și ale Consiliului A.G.V.P.S., însușindu-și prin semnătură hotărârile acestora;
b) dă delegare unuia dintre vicepreședinți sau președintelui executiv pentru a conduce reuniunile Consiliului și Congresului atunci când din motive obiective nu poate participa la aceste reuniuni;
c) conduce delegațiile AGVPS în relațiile cu organizațiile, organismele și asociațiile similare din străinătate;
d) conlucrează cu președintele executiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului și Consiliului AGVPS, precum și pentru soluționarea problemelor de interes general;
e) aprobă operativ delegațiile, altele decât cele aprobate de Consiliu, care reprezintă A.G.V.P.S. în relațiile cu organizațiile, organismele și instituțiile din străinătate și consiliază sau sprijină președintele executiv, la solicitarea acestuia, în orice problemă de interes pentru AGVPS, asociațiile afiliate și membrii acestora;
f) încheie, modifică și desface contractul individual de muncă al președintelui executiv, în condițiile Codului Muncii, la propunerea Consiliului, cu aprobarea Congresului și contribuie, prin lucrări în profil și orice alte mijloace, la creșterea nivelului de instruire a membrilor și personalului organizațiilor afiliate; se preocupă de îmbunătățirea imaginii activităților de vânătoare și pescuit din România.
(2)Președintele poate îndeplini atribuțiile președintelui executiv atunci când postul devine vacant, pe o perioadă limitată la maximum 3 luni, conform hotărârii Consiliului.
Art. 14. – Președintele executiv al A.G.V.P.S. are următoarele atribuții:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului și Consiliului;
b) reprezintă A.G.V.P.S. în relațiile cu membrii afiliați și cu membrii organizațiilor afiliate;
c) reprezintă AGVPS în relațiile cu alte organizații, organisme și instituții de profil din țară sau străinătate, cu Guvernul, Parlamentul României, precum și cu instituțiile economice, juridice și sociale din țară;
d) propune Consiliului sau președintelui, după caz, componența delegațiilor care reprezintă AGVPS în relațiile cu organizațiile, organismele și instituțiile internaționale;
e) exprimă punctul de vedere legitim al organizațiilor afiliate în relația cu autoritățile publice centrale, dacă președintele sau Consiliul nu hotărăște altfel;
f) administrează patrimoniul A.G.V.P.S. și angajează prin semnătura sa operațiunile patrimoniale;
g) răspunde de întocmirea situațiilor financiare prevăzute de legea contabilității și elaborează proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, urmărind după aprobare, realizarea acestora;
h) propune organigrama, statul de funcții și grila de salarizare pentru angajații A.G.V.P.S.;
i) întocmește și supune spre aprobare proiectele regulamentului de organizare și funcționare și ale regulamentului de ordine interioară ale A.G.V.P.S.;
j) încheie, modifică și desface contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.; aplică sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii;
k) coordonează activitatea personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.;
l) premiază personalul angajat și membrii organizațiilor afiliate pentru activități desfășurate în sprijinul A.G.V.P.S. și al organizațiilor afiliate;
m) ia, în situații de urgență, decizii care țin de competența Consiliului și a președintelui, pe care le aduce în cel mai scurt timp la cunoștință acestora;
n) decide și ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului statut.
Art. 15. - (1) Pe lângă Consiliu pot funcționa comisii cu caracter consultativ și de sprijin, printre care:
a) Comisia de tir vânătoresc;
b) Comisia de chinologie vânătorească;
c) Comisia de pescuit competițional privat;
d) Comisia juridică;
e) Comisia economică;
f) Comisia de promovare a imaginii A.G.V.P.S.
(2) Comisiile sunt organizate și coordonate de un președinte ales dintre membrii Consiliului, iar secretariatul fiecărei comisii este asigurat de un angajat al A.G.V.P.S. cu atribuții în domeniu.
Art. 16. - (1) Comisia de cenzori este compusă din 3 membri, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil; comisia își alege președintele, care trebuie să fie expert contabil.
(2) Funcția de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcție în Consiliu și cu orice funcție salarizată în cadrul A.G.V.P.S.
(3) Atribuțiile și răspunderile cenzorului sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare.
(4) Concluziile verificărilor efectuate de cenzori sunt prezentate sub formă de raport Congresului și sub formă de informări Consiliului, președintelui și președintelui executiv, care stabilesc măsuri în consecință.
(5) Membrii Comisiei de cenzori sunt retribuiți pentru activitatea depusă cu o indemnizație fixă stabilită de Congres.
(6) În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate, cenzorii vor fi înlocuiți operativ prin hotărâre a Consiliului, care urmează să fie ratificată la primul Congres.

CAPITOLUL III Membrii A.G.V.P.S. Drepturi și obligații
Art. 17. - (1) Sunt membri ai A.G.V.P.S. organizațiile vânătorilor și/sau pescarilor legal constituite și afiliate la aceasta până la data adoptării prezentului statut, precum și organizațiile competiționale în profil sau membrii individuali care nu sunt membri ai organizațiilor afiliate descrise anterior.
(2) Pot deveni membri ai A.G.V.P.S., organizațiile vânătorilor și/sau pescarilor amatori sau sportivi, gestionare de fonduri cinegetice și/sau de zone de pescuit recreativ-sportiv, membri individuali din cadrul organizațiilor neafiliate ale vânătorilor și/sau pescarilor amatori sau sportivi, gestionare de fonduri cinegetice și/sau zone de pescuit recreativ-sportiv și organizațiile vânătorilor cu arcul sau cu păsări de pradă, dacă solicită afilierea, se angajează să respecte prezentul statut și îndeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevăzute în acesta.
Art. 18. – Membrii A.G.V.P.S. au următoarele drepturi:
a) să fie reprezentați de către A.G.V.P.S. la nivel național și în organismele internaționale de profil pentru promovarea și protejarea intereselor comune;
b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale A.G.V.P.S. și să participe, cu drept de vot, prin delegațiile alese ori în mod direct, după caz, la Congres și prin membri aleși în Consiliu, condiționat de achitarea integrală a obligațiilor statutare la termenele stabilite;
c) să beneficieze de primirea de carnete de membru cu sigla A.G.V.P.S., prin intermediul A.G.V.P.S. sau în mod direct, după caz;
d) să beneficieze, de reciprocitate în relațiile cu celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S., în condițiile stabilite de Congres;
e) să participe la alegerea președintelui, președintelui executiv, a celor 3 vicepreședinți, celor 18 membri titulari ai Consiliului și a 18 membri supleanți ai acestuia, dintre candidații desemnați pe grupe de câte două maxim trei județe și din municipiul București, precum și la alegerea Comisiei de cenzori, compuse din trei membri titulari și trei membri supleanți;
f) să își exprime punctul de vedere și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității A.G.V.P.S.;
g) să ia parte, prin echipe sau concurenți individuali, la competițiile sportive și la alte activități de profil, organizate în țară și în străinătate;
h) să beneficieze, prin A.G.V.P.S., de asigurare în caz de accidente de vânătoare pentru fiecare membru vânător;
i) să primească din partea A.G.V.P.S. consultanță de specialitate tehnică, economică și juridică în soluționarea problemelor proprii;
j) să propună și să beneficieze pentru membrii lor de acordarea ordinului, titlului și medaliei prevăzute în prezentul statut, potrivit criteriilor aprobate de Congres în acest sens; să propună și să beneficieze de medalia de merit a A.G.V.P.S. pentru ei și entitățile din structura lor;
k) să primească orice fel de informații din banca de date a A.G.V.P.S.;
l) să beneficieze de ajutor financiar în situații economico-financiare deficitare pentru ei, conform aprobării Consiliului, și în urma avizului comisiei de cenzori, în concordanță cu normele subsidiare elaborate în acest sens.
Art. 19. – Membri A.G.V.P.S. au următoarele obligații:
a) să cunoască și să respecte Statutul A.G.V.P.S. și să funcționeze potrivit statutului propriu, elaborat în baza statutului-cadru;
b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. luate pentru armonizarea, protejarea și promovarea intereselor comune;
c) să participe în mod activ la realizarea scopului, obiectivelor și atribuțiilor A.G.V.P.S.;
d) să nu desfășoare activități contrare intereselor A.G.V.P.S. și ale organizațiilor afiliate;
e) să achite către A.G.V.P.S., la termenele scadente, cota de participare la bugetul acesteia;
f) să desemneze, în cazul organizațiilor afiliate, o dată la 5 ani, premergător Congresului, delegațiile proprii în Congres;
g) să invite pentru a participa, la fiecare adunare generală de alegeri, un reprezentant al Consiliului A.G.V.P.S., desemnat operativ de președintele executiv dintre membrii Consiliului;
h) să se supună verificării A.G.V.P.S. în privința respectării legilor specifice și a statutului;
i) să transmită anual, până la finele lunii ianuarie a anului curent, balanța analitică la 31 decembrie și datele statistice aferente anului precedent, necesare băncii de date constituite la nivelul A.G.V.P.S.;
j) să promoveze o imagine corectă în legătură cu activitatea de vânătoare și/sau de pescuit;
k) să asigure o instruire corespunzătoare a membrilor vânători și/sau pescari, precum și a angajaților proprii;
l) să achite lunar contravaloarea abonamentelor la revista "Vânătorul și Pescarul Român" corespunzător cotei de 20% din numărul membrilor vânători ai asociației;
m) să nu înscrie sau să ia măsuri de excludere din asociație, atunci când ia cunoștință, membrii excluși din alte organizații afiliate la A.G.V.P.S. pentru braconaj și a celor care, prin faptele lor sau prin activitatea desfășurată, aduc prejudicii intereselor A.G.V.P.S. sau celorlalte organizații afiliate;
n) să prezinte la A.G.V.P.S. pentru anulare, în termen de 60 de zile, carnetele de membru puse la dispoziția acestor asociații, la eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul A.G.V.P.S.; în caz contrar, A.G.V.P.S. le va declara nule, pe cheltuiala proprie, într-un ziar de largă circulație;
o) să nu permită practicarea vânătorii pe fondurile cinegetice atribuite în gestiune, de către vânătorii asociațiilor neafiliate, care nu posedă carnet de membru cu sigla A.G.V.P.S., decât în condițiile achitării prealabile a tarifelor minime stabilite de Consiliu pentru vânătorii străini;
p) să nu permită practicarea vânătorii și/sau pescuitului pe fondurile atribuite în gestiune, de către membrii altor asociații afiliate, dacă nu îndeplinesc condițiile cumulative ale legii în acest sens și nu au cotizația achitată la zi;
r) să transmită la A.G.V.P.S., în cazul organizațiilor afiliate, actele–adiționale de modificare și completare a statutului sau actului de constituire, împreună cu hotărârea judecătorească care a aprobat înscrierea de mențiuni.
Art. 20. – Membrii A.G.V.P.S. care încalcă prevederile legii, ale prezentului statut, ale propriului statut, hotărârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. ori care prin activitatea lor, sau a membrilor acestora în cazul organizațiilor afiliate, aduc daune de orice fel A.G.V.P.S. și/sau celorlalte organizații afiliate, vor fi sancționați cu excluderea din A.G.V.P.S., după o atenționare prealabilă.
Art. 21. - (1) Hotărârea de excludere a membrilor săi va fi luată de Consiliu, cu drept de contestație la Congres, în termen de 15 de zile de la comunicarea hotărârii de excludere.
(2) Pe perioada de la depunerea contestației până la soluționarea acesteia, de către primul Congres, hotărârea de excludere se suspendă, iar cel în cauză va fi monitorizat de Consiliu, având toate drepturile și obligațiile unui membru activ.

CAPITOLUL IV Criterii de afiliere și de excludere
Art. 22. – (1) Organizațiile vânătorilor și/sau ale pescarilor, cluburile, ligile și alte structuri sportive, precum și alte entități în profil, legal constituite ca persoane juridice, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) fac dovada obiectului principal al activității, prin contractele de gestionare a faunei cinegetice și/sau de utilizare a resursei acvatice vii, în cazul asociațiilor de vânători și/sau de pescari;
b) solicită în scris afilierea la A.G.V.P.S., prezentând în cerere datele de identificare și de contact;
c) anexează, la cererea de afiliere, hotărârea adunării generale în acest sens, care, cu data aprobării, reprezintă angajamentul ferm al asociației afiliate de a achita obligațiile prevăzute de prezentul statut, până la momentul dezafilierii;
d) anexează la cererea de afiliere statutul asociației adaptat prevederilor statutului-cadru;
e) anexează la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor și licența de funcționare, dacă este necesară;
(2) Membrii individuali, exclusiv din cadrul asociațiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice și/sau zone de pescuit recreativ-sportiv, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă solicită în scris afilierea și se obligă să recunoască și să respecte prezentul statut.
Art. 23. – Membrii A.G.V.P.S. pot fi excluși dacă:
a) pierd obiectul principal al activității, prevăzut la art. 22 alin (1) lit. a);
b) nu achită anual, până la 31 ianuarie anul curent, cota de participare la bugetul A.G.V.P.S. datorată pentru anul precedent și nu depune declarația pe proprie răspundere privind numărul și categoriile de membri cu cotizația achitată în anul precedent;
c) aduc prejudicii imaginii și intereselor A.G.V.P.S., precum și altor asociații afiliate și membrilor individuali ai A.G.V.P.S.;
d) își pierd, în condițiile legii, personalitatea juridică, în cazul organizațiilor afiliate;
e) își modifică statutul în contradicție evidentă cu prevederile statutului-cadru, în cazul asociațiilor afiliate;
f) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiții de afiliere ori nu respectă criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu, în cazul asociațiilor afiliate;
g) nu respectă Statutul A.G.V.P.S., normele de desfășurare a adunărilor generale de alegeri și criteriile de angajare ale personalului propriu, în cazul asociațiilor afiliate;
h) adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu și hotărârilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
i) mențin în evidență membri care aduc prejudicii intereselor și imaginii A.G.V.P.S. prin săvârșirea de abateri grave de la lege și statut.

CAPITOLUL V Patrimoniul A.G.V.P.S.
Art. 24. - (1) A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu și privat, format din:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constând în:
- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante;
c) drepturi și obligații patrimoniale.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalității juridice a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia evidențiate în bilanțurile contabile anuale sunt proprietate privată indivizibilă.
Art. 25. - Mijloacele fixe și mijloacele circulante ale A.G.V.P.S. se realizează din:
a) cota anuală de participare a membrilor săi la bugetul de venituri și cheltuieli al A.G.V.P.S., este egală cu contravaloarea în lei, la cursul BNR din ziua plății, a:
• 4 euro/vânător cu cotizația întreagă, 2 euro/vânător cu cotizația redusă cu 50% și 1 euro/vânător cu cotizația redusă peste 50%, în cazul organizațiilor vânătorești;
• 1,0 euro/pescar cu cotizația întreagă, 0,50 euro/pescar cu cotizația redusă cu 50% și 0,25 euro/pescar cu cotizația redusă peste 50%, în cazul organizațiilor de pescari recreativi;
• 20 euro/asociație competițional privată/membru individual al AGVPS cu vârsta sub 65 ani, 10 euro/membru individual al AGVPS cu vârsta cuprinsa intre 65 de ani și 70 de ani și 5 euro/membru individual cu vârsta peste 75 ani.
b) venituri obținute din activități economice desfășurate cu caracter accesoriu;
c) donații, subvenții, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condițiile legii.
Art. 26. - (1) Cota de participare a membrilor individuali și prima tranșă a cotei de participare a organizațiilor afiliate se virează până la 14 mai anul curent corespunzător cotizațiilor anuale încasate de organizațiile afiliate, de la membrii acestora; diferența din cota de participare a asociațiilor afiliate se virează până la 31 ianuarie anul curent, pentru anul precedent, potrivit declarației referitoare la cotizațiile anuale încasate de acestea, de la membrii lor.
(2) Regularizarea eventualelor diferențe, dintre cotele de participare datorate de asociațiile afiliate și cotele de participare efectiv achitate de acestea, se realizează până la 28 februarie anul curent, pentru anul precedent, pe baza declarației privind numărul de membri vânători și/sau pescari, pe categorii de cotizații anuale încasate de la aceștia până la această dată, transmisă, pe proprie răspundere, de conducătorul asociației.
Art. 27. - (1) Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi valorificate către terți sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă și în condițiile stabilite de Consiliu.
(2) Oricare ar fi cauza excluderii sau retragerii din A.G.V.P.S., foștii membri ai acesteia nu au dreptul să pretindă restituirea vreunei părți din patrimoniul A.G.V.P.S.
(3) În cazul dizolvării A.G.V.P.S., bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise, prin hotărârea Congresului, către o altă asociație, uniune sau federație cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale
Art. 28. - (1) Congresul A.G.V.P.S. din România este statutar constituit în condițiile art. 8 alin (2) din prezentul statut.
(2) Consiliul A.G.V.P.S. este statutar constituit în prezența (fizică sau prin mijloace de video-comunicație) majorității simple a membrilor săi.
(3) Hotărârile Congresului și Consiliului A.G.V.P.S. se iau prin vot deschis, iar în situații cerute de majoritatea prevăzută la alin (1), prin vot secret, hotărârile fiind adoptate cu votul majorității simple.
(4) În mod excepțional și convingător motivat, votul membrilor Consiliului se poate solicita și/sau exercita prin corespondență.
(5) Mandatul de delegat individual la Congres este personal, dar, în situații convingător motivate, se poate exercita și prin intermediul altui delegat în Congres sau altui membru al asociației respective, mandatat în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notar.
(6) Mandatul delegației la Congres poate fi transmis altei delegații pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notar.
Art. 29. - (1) Pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte vor fi depuse candidaturi scrise la Consiliul A.G.V.P.S. sau la Secretariatul Congresului, respectându-se condițiile impuse de statut.
(2) Prin excepție de la prevederile art. 28 alin. (3), alegerile pentru președinte, președinte executiv și vicepreședinți se vor desfășura cu vot secret în cazul existenței mai multor candidaturi pe aceeași funcție.
(3) În cazurile în care funcțiile de președinte ori de vicepreședinte devin vacante din orice motive, atribuțiile vor fi delegate temporar de către Consiliu, până la primul Congres, unora dintre membrii săi.
(4) În situația candidaților pentru Consiliu care vor reprezenta asociațiile afiliate din diferite județe, aceștia vor fi desemnați de reprezentanții județelor respective și validați de Congres.
(5) Locurile devenite vacante în Consiliu, altele decât cele de drept, se completează prin cooptarea membrilor supleanți aleși, iar în caz de imposibilitate, pe principiul reprezentativității, la propunerea asociațiilor din grupele de județe pe care le reprezintă.
(6) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu se completează, la primul Congres, prin alegeri pe funcție, în condițiile art. 29.
Art. 30. – (1) Membrii Consiliului care lipsesc nemotivat de la mai mult de două ședințe consecutive sau de la mai mult de 3 ședințe în decursul unui an calendaristic își pierd calitatea și vor fi înlocuiți potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).
(2) Președintele, președintele executiv și ceilalți membri ai Consiliului Asociației decad din funcții, potrivit vinovăției fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără justificare plauzibilă, hotărârile Congresului și Consiliului A.G.V.P.S. sau în cazul unei hotărâri a Congresului luată cu o majoritate absolută.
Art. 31. - Pierderea calității de membru al A.G.V.P.S. atrage după sine pierderea calității în orice organ de conducere al A.G.V.P.S., iar pierderea calității de membru în organizațiile afiliate, din grupele de județe care l-au desemnat, conduce la înlocuirea acestuia din Consiliu potrivit art. 29 alin (5).
Art. 32. - Consiliul A.G.V.P.S. va hotărî și va proceda în timp util la adaptarea corespunzătoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesară a textelor, asigurând comunicarea și cunoașterea acestora, în vederea respectării lor de către organizațiile afiliate; hotărârile vor fi supuse spre analiză și ratificare proximului Congres.
Art. 33. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.
Art. 34. - (1) Prezentele modificări aduse Statutului AGVPS au fost adoptate de Congresul A.G.V.P.S. la data de 31.07.2021.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului statut, Statutul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/21.09.2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează corespunzător.
(3) Prezentul statut modificat va fi autentificat, sau atestat și înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Sector 2.
(4) Organizațiile afiliate își vor adapta propriul statut la prevederile statutului-cadru (anexa nr. 3) în adunările generale care vor avea loc după Congresul A.G.V.P.S. din România din data de 08.06.2019, dar nu mai târziu de un an de la adoptarea acestuia.
(5) Adunările generale ale organizațiilor afiliate pot prelungi mandatele membrilor consiliului asociațiilor și ale delegaților la Congres, potrivit art. 8 alin. (5).

Anexa nr. 1B
STATUTUL-CADRU al organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S. din România

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Asociația Vânătorilor și/sau Pescarilor Sportivi din ....................................., denumită în continuare A.V.P.S. ..........................), este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil.
(2) A.V.P.S. .................................. este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor și/sau pescarilor sportivi înscriși în evidențele sale, care aderă la prezentul statut și se obligă să îl respecte.
(3) A.V.P.S. ........................ are sediul în ..............................
(4) A.V.P.S. .......................... are denumire, sediu, siglă și drapel proprii.
(5) A.V.P.S. ................ este înscrisă în Registrul național sub nr. ........../........... și în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de Judecătoria ................................... sub nr. ............./..............
Art. 2. - (1) A.V.P.S. ...................... este afiliată sau, după caz, se va afilia la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), potrivit legii și statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte.*
(2) A.V.P.S. .................. își desfășoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcțională și financiară.
(3) Durata funcționării A.V.P.S. ................ este nedeterminată.
Art. 3. - Scopul A.V.P.S. ................... îl constituie conservarea biodiversității și protecția faunei de interes cinegetic și piscicol, precum și a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare și/sau pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă și de petrecere a timpului liber de către membrii săi.
Art. 4. A.V.P.S. ……… are următoarele obiective și atribuții:
a) desfășoară activități de conservare a biodiversității și de protecție a faunei de interes cinegetic și piscicol, precum și de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezintă și apară interesele membrilor asociației și ale personalului angajat al asociației;
c) încheie cu autoritățile administrative contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice și de exploatare durabilă prin pescuit recreativ/sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
d) dezvoltă și exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare și altor activități specifice;
e) pregătește candidații pentru dobândirea calității de membru și instruiește membrii și personalul angajat în domeniile de activitate cinegetic și, respectiv, halieutic;
f) desfășoară activități:
- cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (cod CAEN 7219);
- învățământ în domeniul sportiv și recreațional (cod CAEN 8551);
- alte forme de învățământ n.c.a. (cod CAEN 8559).
g) gestionează și eliberează, în condițiile legii și ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru și autorizațiile de vânătoare;
h) organizează și dezvoltă activități competiționale private de pescuit sportiv, de tir vânătoresc și de chinologie vânătorească;
i) stimulează creșterea, dresarea și folosirea câinilor de vânătoare;
j) organizează activități de vânătoare și de pescuit sportiv cu membrii altor asociații afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători și/sau pescari sportivi din țară și din străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului și a peștelui din fondurile preluate în gestionare;
k) înființează, în condițiile legii, unități economice, în vederea realizării scopului său;
l) desfășoară, cu caracter accesoriu, activități economice și activități agricole cuprinse în următoarele coduri CAEN:
- vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv servicii anexe (cod CAEN 0150);
- pescuit și servicii anexe (cod CAEN 0150);
- piscicultură și servicii anexe (cod CAEN 0502);
- comerț cu amănuntul în magazin specializat și a altor produse (arme, muniții, accesorii pentru vânătoare și pescuit) (cod CAEN 5248);
- creșterea altor animale (cod CAEN 0149);
- vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii (cod CAEN 0170);
- pescuitul în ape dulci (cod CAEN 0312);
- comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște (cod CAEN 4638);
- acvacultura în ape dulci (cod CAEN 0322);
- comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate (cod CAEN 4764);
- comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate (cod CAEN 4776);
- comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN 4778);
- alte activități sportive (cod CAEN 9319);
- alte activități recreative și distractive n.c.a (cod CAEN 9329);
- facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată (cod CAEN 5520);
- activități de închiriere și leasing de bunuri recreaționale și echipament sportiv (cod CAEN 7721);
- parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (cod CAEN 5530);
- alte servicii de rezervare și asistență turistică (cod CAEN 7990);
m) organizează, desfășoară și stimulează activitățile de prevenire și de combatere a braconajului și a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
n) organizează conferințe, simpozioane, expoziții și alte manifestări cinegetice și de pescuit sportiv la nivel local și participă la asemenea evenimente în țară și în străinătate;
o) promovează și apără imaginea sa și a A.G.V.P.S.;
p) alte obiective și atribuții ce decurg din lege și din reglementările aplicabile în domeniu.

CAPITOLUL II Membrii A.V.P.S. …….
Calitate, drepturi si obligații, recompense si sancțiuni

Art. 5. - (1) Calitatea de membru al A.V.P.S. .............. se poate obține prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
(2) Dovada calității de membru al A.V.P.S. ................. se face de acesta cu carnetul de membru vizat anual.
(3) Calitatea de membru vânător se dobândește de către orice persoana cu domiciliu sau rezidența în România, care îndeplinește condițiile legii și reglementărilor în vigoare, solicită să facă parte din A.V.P.S. .........., recunoaște prezentul statut și se obligă să-l respecte.*
(4) Cererea de înscriere în asociație, depusă și aprobată, constituie angajamentul solicitantului de a respecta întocmai prevederile statutului asociației și hotărârilor organelor de conducere ale acesteia, inclusiv cu privire la achitarea obligațiilor financiare până la momentul pierderii calității de membru.
(5) Persoanele titulare de permis de vânătoare permanent, se pot reînscrie în asociație, cu îndeplinirea prevederilor statutare și achitarea cotizației de înscriere, în limita locurilor disponibile.
(6) Calitatea de membru pescar amator sau pescar sportiv se dobândește de către orice persoană cu domiciliul sau rezidența în România, care solicită să facă parte din A.V.P.S. .........., recunoaște statutul acesteia și se obligă să-l respecte.
(7) Carnetul de membru vânător nu poate fi obținut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârșirea unor fapte grave de braconaj – fără permis de armă, permis de vânătoare, autorizație de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor și a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulți vânători sau de către persoane cu atribuții de pază a vânatului – ori în ultimii 3 ani pentru săvârșirea altor infracțiuni de braconaj.*
(8) Calitatea de membru în organele de conducere ale A.V.P.S. .......... este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale oricărei alte asociații de vânătoare și/sau pescuit recreativ/sportiv neafiliată la A.G.V.P.S.*
Art. 6. - (1) Calitatea de membru al A.V.P.S. .............. încetează prin renunțare, radiere sau excludere.
(2) Renunțarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinței liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizația achitată în termen, la altă organizație afiliată.
(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetățeniei române, de expirare a perioadei de rezidență, de anulare a permisului de vânătoare, de stabilire a domiciliului în străinătate.
(4) Excluderea se pronunță împotriva membrilor A.V.P.S. ................ care:
a) au săvârșit infracțiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006, modificată și completată, confirmate de organele de cercetare penală sau instanțele de judecată;
b) nu și-au achitat cotizația de membru după atenționare scrisă transmisă la adresa de rezidență comunicată la asociație;
c) au fost sancționați cu excluderea din altă asociație de vânători și/sau pescari recreativi/sportivi în ultimii 5 ani, pentru braconaj ori pentru prejudicierea prin orice mijloace a imaginii A.G.V.P.S. și/sau a asociațiilor afiliate; excluderea se hotărăște în interiorul termenului de 5 ani, la momentul luării la cunoștință;*
d) fac parte din grupe desființate, cu excepția celor nevinovați, care sunt repartizați la alte grupe din cadrul A.V.P.S...............;
e) au fost găsiți în fondurile cinegetice cu arme de calibru 5,6 l.r., cu percuție pe ramă, sau cu alte arme și mijloace neomologate pentru practicarea vânătorii (arbalete, arcuri, sandilie, capcane neomologate, arme militare, dispozitive de vedere și ochire pe bază de multiplicare de lumină reziduală, infraroșu sau termoviziune etc.);
f) aduc daune materiale și/sau morale A.V.P.S. ............. ori A.G.V.P.S. sau inițiază și desfășoară acțiuni contrare intereselor legitime ale acestora;*
g) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuții legale de constatare a contravențiilor sau infracțiunilor în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau zona de pescuit, controlului acestui.
(5) Cotizațiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calității de membru.
(6) Pierderea calității de membru vânător din orice cauză se aduce la cunoștința organelor de poliție, în vederea retragerii și anulării dreptului de port și folosire a armelor de vânătoare.
(7) Carnetele de membru ale vânătorilor și pescarilor recreativi/sportivi care și-au pierdut calitatea se anulează, prin înscrierea cuvântului „ANULAT”, și pot fi restituite foștilor titulari, păstrându-se la asociație o copie xerox a carnetului anulat.
(8) Măsurile prevăzute la alin. (3) și (4) se hotărăsc de Consiliul asociației și se pot contesta la Adunarea generală a acesteia, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință, la instanțele de judecată de la sediul asociației.
Art. 7. (1) Membrii A.V.P.S. .......... au următoarele drepturi:
a) să practice vânătoarea și/sau pescuitul recreativ/sportiv, în condițiile reglementărilor în vigoare, pe fondurile și/sau zonele de pescuit repartizate grupei din care fac parte sau, ca invitați, pe fondurile cinegetice și zonele de pescuit recreativ/sportiv ale altor grupe, filiale/cluburi ori altor asociații afiliate, pe bază de reciprocitate, cu condiția achitării cotizațiilor la termenele scadente stabilite de fiecare organizație în cauză;
b) să beneficieze de baza materială a asociației pentru desfășurarea activităților specifice și să aibă prioritate la acordarea de autorizații individuale sau în grup restrâns pe fondul cinegetic atribuit grupei și, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale filialei/clubului sau asociației din care face parte;
c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizației anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;
d) să primească gratuit un statut al A.V.P.S. ..................;
e) să beneficieze, potrivit legii, tradiției și normelor stabilite de Adunarea generală a A.V.P.S. .............., de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peștele prins;
f) să asiste și să-și exprime punctul de vedere la adunările generale ale A.V.P.S. ............, fără drept de vot dacă nu au fost desemnați delegați ai grupei sau filialei/clubului, după caz;
g) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale A.V.P.S. .................... și ale A.G.V.P.S., dacă au calitatea de delegat și îndeplinesc condițiile din statut;*
h) să își exprime punctul de vedere și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității A.V.P.S. .................. și a A.G.V.P.S.;
i) să participe la competițiile sportive și la alte activități de profil, organizate în țară și în străinătate;
j) să fie recompensați pentru merite deosebite.
(2) Membrii A.V.P.S. .......... pot beneficia de următoarele facilități:
a) reducerea cotizației anuale cu 50% pentru:
- bărbații peste 70 de ani și femeile peste 65 de ani, dacă au o vechime ca membru de cel puțin 10 ani într-o asociație afiliată;
- persoane cu dizabilități, potrivit hotărârii Consiliului asociației;
- personalul angajat în cadrul A.V.P.S. .............. și al A.G.V.P.S;
- membrii pescari sportivi care au și calitatea de membru vânător;
- elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, precum și studenți, masteranzi și doctoranzi de până la 25 ani înscriși, la cursurile de zi;
- pescarii sportivi care obțin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare și de șes;
- membrii de onoare ai A.V.P.S. ......... și ai A.G.V.P.S;
- membrii Consiliului și ai Comisiei de cenzori ale A.V.P.S. .............. și ale A.G.V.P.S;
b) reducerea cotizației anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani, pentru membrii de peste 75 de ani dacă au o vechime ca membru de cel puțin 10 ani într-o asociație afiliată, și pentru membrii plecați la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate;
c) reducerea cu 10% a cotizației anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs;
d) scutirea de la plata cotizației anuale și a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., după împlinirea vârstei de 80 de ani.
(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2), sunt soluționate, la cererea celor interesați, de Consiliul asociației în cauză.
(4) Membrii care beneficiază de reducerea cotizației pot beneficia și de scutirea de alte obligații statutare, condiționat de achitarea cotizațiilor în termen.
(5) De facilitățile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
(6) Prin excepție de la prevederile de la alin. (1) lit. g), salariații A.V.P.S. .........., în afară de directorul asociației pentru Consiliu și secretarii de filială/cluburi pentru comitete, nu pot fi aleși ca organizatori de grupă sau locțiitori ai acestuia și nici în comitetele filialelor/cluburilor sau Consiliul asociației.
Art. 8. - Membrii A.V.P.S. ............... au următoarele obligații:
a) să cunoască și să respecte prevederile legii, statutului și ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ/sportiv și la regimul armelor și munițiilor, în funcție de calitatea de membru;
b) să participe la realizarea obiectivelor A.V.P.S............, ale cluburilor și ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociației, să îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în care au fost aleși și, după caz, în comisiile în care activează;
c) să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizația anuală, iar diferența de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor recreativi/sportivi plata cotizației anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizației până la termenele scadente atrage
majorarea cuantumului acesteia conform Hotărârii Consiliului și suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ/sportiv, precum și celelalte drepturi statutare, până la achitarea acesteia;
d) să achite, în cazul candidaților declarați admiși la examenul de vânător, cotizația de înscriere ca membru, în termen de maximum un an de la promovarea examenului;
e) să achite integral și la termenele scadente obligațiile statutare, indiferent de participarea la activitățile de vânătoare și/sau de pescuit recreativ/sportiv;
f) să își perfecționeze cunoștințele teoretice și practice în domeniul cinegetic și/sau al pescuitului sportiv;
g) să nu comercializeze vânatul și peștele dobândite prin practicarea vânătorii și pescuitului recreativ-sportiv;
h) să respecte și să promoveze principiile eticii la vânătoare și/sau la pescuit și să practice vânătoarea și pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
i) să nu inițieze și să nu desfășoare activități contrare intereselor legitime ale A.V.P.S. ............... și ale A.G.V.P.S.;
j) să comunice asociațiilor al cărei membru este, noul domiciliu, respectiv datele de contact,în termen de 10 zile de la schimbarea acestora;nerespectarea acestei obligații scutește asociația de alte demersuri privind eventuala convocare;
k) să semnaleze organizației din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoștință, deficiențele constatate și eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat și la pește, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.
Art. 9. - Membrii A.V.P.S. ............................ care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic și/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:
a) diplome, plachete și cupe;
b) premii în bani și în obiecte;
c) reducerea procentuală a cotizației anuale;
d) autorizații gratuite de vânătoare și/sau de pescuit sportiv.
Art. 10. - Titlul de „Membru de onoare al A.V.P.S. .............” se poate acorda de către Adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepție în domeniul cinegetic și/sau al pescuitului sportiv.
Art. 11. - (1) Membrilor A.V.P.S. .................. care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare și de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociației din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplică una dintre următoarele sancțiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului recreativ/sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale, în cadrul AVPS ……;
c) excluderea din asociație.
(2) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) se hotărăsc de Consiliul asociației, în termen de un an de la săvârșirea faptei sau în interiorul termenului de prescripție pentru infracțiuni și pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea generală, ale cărei hotărâri pot fi atacate, în același termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de judecată competentă de la sediul asociației.
(21) În caz de înștiințare oficială din partea organelor de cercetare penală, sancțiunea de suspendare a calității de membru se aplică după primirea comunicatului.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sancțiunea excluderii din asociație hotărâtă de Consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală și instanțele de judecată.
(4) Sancțiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive și se înscriu într-un registru special de evidență a sancțiunilor și în carnetul de membru.
(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluționarea contestației, cel în cauză având obligația să depună carnetul de membru odată cu contestația.
(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune și se păstrează la asociație; în situația refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalități.
(7) Sancțiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravențională și nu îl exonerează pe cel în cauză, în cazul suspendării, de plata cotizației și de îndeplinirea altor obligații față de organizație.
(8) Înainte de adoptarea hotărârii de sancționare, cei în cauză vor fi audiați în legătură cu fapta săvârșită, exceptându-i pe cei cercetați penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendați, urmând ca eventuala măsură a excluderii să se adopte în funcție de pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței competente.
(9) Dacă în urma convocării confirmate, cei în cauză nu se prezintă pentru a da relații privind faptele lor, sancțiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalități.

CAPITOLUL III Structura organizatorică a A.V.P.S...........
Art. 12. - A.V.P.S. .......... are în structura sa:
a) filiale cu personalitate juridică sau cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor și/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora;
b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, și grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului organizației.
Art. 13. - Organele A.V.P.S. .......... sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul asociației, cu atribuții de consiliu director;
c) Comisia de cenzori sau, după caz, cenzorul asociației.*
Art. 14. (1) Adunarea generală a A.V.P.S. .......... este organul suprem de conducere, constituit din totalitatea membrilor săi în cazul asociațiilor cu mai puțin de 100 membri și din peste 100 de delegați ai filialelor/cluburilor sau grupelor, după caz, la celelalte asociații, potrivit normelor de reprezentare.
(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, și ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară, de către Consiliul organizației, președintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor grupelor organizației,adresată Consiliului asociației sau, dacă acesta refuză convocarea, instanței judecătorești competente; o dată la 5 ani, Adunarea generală a A.V.P.S. .............. organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S.*
(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise și anunț într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării.*
(4) În Adunările generale extraordinare se vor dezbate și aproba numai probleme înscrise sau în directă legătură cu cele înscrise pe ordinea de zi.*
Art. 15. - Adunarea generală are următoarele atribuții:
a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizației în concordanță cu statutul-cadru, fără a prejudicia spiritul acestuia, după primirea avizului AGVPS pe proiectul întocmit în acest sens, aprobă regulamentul Comisiei de cenzori și hotărăște cu privire la schimbarea sediului;
b) dezbate și aprobă anual raportul de activitate al Consiliului, programul de activitate și bugetul asociației și ratifică situațiile financiare prevăzute de legea contabilității (bilanț contabil, cont de execuție bugetară, raportul administratorului și anexele), potrivit raportului comisiei de cenzori, și se pronunță asupra gestiunii organizației;*
c) dezbate și aprobă strategia organizației, programul prioritar de activitate al acesteia și bugetul de venituri și cheltuieli adoptat de Consiliul asociației;
d) stabilește, în funcție de numărul de membri, componența organelor de conducere și alege pentru o perioada de 5 ani sau revocă anticipat, la cerere sau pentru inactivitate ori activitate contrară intereselor generale, președintele, vicepreședinții, ceilalți membri ai Consiliului și ai Comisiei de cenzori;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegația asociației în Congresul A.G.V.P.S. și desemnează, dintre membrii acesteia, candidații pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S. din România;
f) decide asupra contestațiilor formulate de membrii organizației împotriva sancțiunilor disciplinare;
g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului organizației luate în condițiile art. 18 lit. o), în numele adunării generale;
h) aprobă propunerile de înființare a unor unități economice sau a desfășurării unor activități economice cu caracter accesoriu în vederea realizării fondurilor financiare necesare realizării scopului organizației;
i) hotărăște fuziunea cu alte asociații, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților sau membrilor, după caz, care compun Adunarea generală;
j) hotărăște cu privire la dizolvarea organizației și destinația patrimoniului, la divizarea acestuia și împărțirea patrimoniului, la afilierea sau dezafilierea din cadrul A.G.V.P.S., la înființarea sau desființarea filialelor/cluburilor, precum și la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor cinegetice, cu votul a cel puțin două treimi din numărul delegaților în Adunarea generală a asociației;*
k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.V.P.S. ............... care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
l) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizației, în limitele prevederilor legale și ale celor statutare.
Art. 16. (1) Consiliul conduce activitatea organizației în intervalul dintre două adunări generale.
(2) Consiliul organizației este compus din 5-17 membri cu o vechime de minimum 5 ani în asociației și cazier fiscal fără datorii; din Consiliu fac parte de drept președintele, vicepreședintele și directorul asociației, precum și președinții filialelor/cluburilor.*
Art. 17. - (1) Consiliul organizației se întrunește o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, directorului sau a majorității membrilor acestuia.
(2) În mod excepțional și numai convingător motivat, președintele sau directorul poate solicita votul prin corespondență.
(3) Membrii Consiliului se convoacă cu minimum 5 zile înainte de data reuniunii, ocazie cu care li se comunică ordinea de zi.
(4) Hotărârile Consiliului se redactează de director și se însușesc prin semnătură de președintele de ședință, apoi se comunică membrilor Consiliului și se afișează la sediul asociației și al filialelor/cluburilor ori pe site-ul asociației.
Art. 18. - Consiliul organizației are următoarele atribuții:
a) convoacă Adunarea generală a organizației și urmărește îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
b) analizează raportul de activitate și aprobă situațiile financiare prevăzute de legea contabilității (bilanț contabil, cont de execuție bugetară, raportul administratorului și anexele), ia act de constatările cenzorilor și stabilește măsurile ce se impun;
c) analizează activitatea directorului asociației, precum și a personalului asociației, în funcție de realizarea atribuțiilor de serviciu;
d) analizează și adoptă proiectul programului anual de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, în luna decembrie pentru anul ce urmează;
e) stabilește nivelul cotizațiilor, contribuțiilor și creșterile sau reducerile de cotizații în funcție de data achitării acestora, precum și alte reduceri sau reeșalonări de cotizații în situații convingător motivate;
f) hotărăște angajarea directorului asociației, când postul a devenit vacant, precum și desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabilește nivelul salarizării directorului și premierea ori sancționarea lui, preia o parte sau limitează, în situații motivate, atribuțiile directorului;
g) coordonează activitatea filialelor/cluburilor și grupelor, hotărăște cu privire la înființarea și dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice și fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor și la repartizarea vânătorilor în grupe, ținând seama, în măsura posibilului, de opțiunea acestora; validează sau invalidează componența organelor de conducere ale filialelor/cluburilor ori grupelor, după caz, dacă nu sunt au fost respectate normele privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale de alegeri la aceste niveluri ori au fost alese persoane care au fost sancționate, în ultimii 3 ani, pentru braconaje sau prejudicierea imaginii A.V.P.S. ………. și A.G.V.P.S.;
h) propune înființarea unor unități economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizației;
i) se preocupă de instruirea membrilor și hotărăște cu privire la premierea și sancționarea acestora;
j) dispune suspendarea temporară a calității de membru în situația comunicării oficiale de începere a cercetării penale pentru încălcări ale legilor privind vânătoarea, pescuitul sau folosirea armelor, după caz;
k) aprobă organigrama, statul de funcții, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare și funcționare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă și regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor de sprijin;
l) aprobă programul activităților competiționale și stabilește corpul propriu de arbitri;
m) hotărăște cu privire la eventuale schimburi de experiență cu organizații similare din țară și, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;
n) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe și, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul Comisiei de cenzori;
o) acordă medalii, diplome și alte recompense în bani și/sau în obiecte;
p) propune Adunării generale acordarea titlului de Membru de onoare al A.V.P.S. ................... și a Diplomei de merit a A.V.P.S. ……. ;
r) angajează în numele asociației și în condițiile legii, când are suspiciuni rezonabile de fraudă, audit financiar extern, urmând să prezinte raportul auditorului la prima adunare generală a organizației; *
s) în mod excepțional și numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce țin de competența Adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;
t) îndeplinește orice alte atribuții potrivit legii și prezentului statut.
Art. 19. - (1) Pe lângă Consiliul organizației pot funcționa comisii cu caracter consultativ și de sprijin, care cuprind minimum doi specialiști în materie, printre care:
a) comisia de pregătire a candidaților pentru dobândirea calității de membru al asociației, precum și de perfecționare a cunoștințelor membrilor;
b) comisia de vânătoare și tir vânătoresc;
c) comisia de chinologie vânătorească;
d) comisia de pescuit sportiv și competiții;
e) comisia juridică;
f) comisia economică;
g) comisia pentru promovarea imaginii organizației.
(2) Comisiile vor fi organizate și conduse de un președinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociației.
Art. 20. - (1) Președintele asociației poate fi ales dintre membrii – delegați în Adunarea generală a asociației, dacă are o vechime mai mare de 10 ani în aceasta.
(2) Președintele asociației are următoarele atribuții:
a) conduce adunările generale și consiliile A.V.P.S. ..............,. convocându-le, în cazuri justificate, în sesiuni extraordinare;
b) reprezintă organizația în relațiile cu organismele statului, cu membrii acesteia și cu alte persoane juridice similare din țară;
c) dă delegare de competență vicepreședinților și directorului, pentru reprezentare, dacă și când consideră oportună această delegare;
d) încheie, modifică și desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociației, cu aprobarea Adunării generale a asociației și avizul Consiliului A.G.V.P.S.;
e) urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale și Consiliului, precum și realizarea atribuțiilor de serviciu, de către director;
f) conlucrează cu directorul, după caz, în soluționarea problemelor membrilor, grupelor și filialelor/cluburilor, precum și în rezolvarea problemelor de interes general;
g) acordă audiențe, de orice fel, la cererea membrilor și angajaților asociației, urmărind soluționarea acestora în acord cu legea și statutul asociației;
h) apreciază activitatea directorului în funcție de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și o prezintă periodic Consiliului, în scopul premierii sau sancționării acestuia, după caz.
Art. 21. Directorul asociației are următoarele competențe:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale și ale Consiliului;
b) administrează patrimoniul organizației și angajează prin semnătura sa operațiunile patrimoniale, cu aprobarea sau avizarea prealabilă a Adunării generale sau Consiliului asociației, când se hotărăște astfel la nivelul Consiliului A.V.P.S. ………..;
c) încheie, cu acordul Consiliului asociației, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice și de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiționale la acestea și răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
d) răspunde de întocmirea lucrărilor tehnice și dă răspunsurile oficiale la adresele transmise de instituțiile statului și alte entități din țară și străinătate;
e) răspunde de întocmirea situațiilor financiare prevăzute de legea contabilității și elaborează proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
f) reprezintă asociația în adunările generale ale operatorilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acționar, precum și în relațiile cu instituțiile publice;
g) întocmește organigrama, statul de funcții, grila de salarizare, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul de ordine interioară;
h) încheie, modifică și desface contractele individuale de muncă, acordă premii și sancționează personalul organizației;
i) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc și de chinologie vânătorească;
j) organizează pregătirea candidaților pentru dobândirea calității de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat și de eliberarea carnetelor de membru și a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru și permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum și la înscrierea sau la aplicarea de sancțiuni;
k) răspunde de eliberarea autorizațiilor de vânătoare și de recuperarea acestora;
l) răspunde de ținerea evidențelor tehnico-operative;
m) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetic și de pescuit, precum și de combatere a braconajului cinegetic și piscicol;
n) comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile rămase definitive și irevocabile pentru braconaj;
o) răspunde de transmiterea balanței analitice la 31 decembrie, până la 31 ianuarie anul următor, și de anexare la aceasta a situației membrilor vânători și/sau pescari sportivi ai asociației, pe categorii de cotizații anuale achitate în anul precedent;
p) dă delegare de competență personalului din subordine;
q) depune în vederea înregistrării, în termen de 30 de zile de la adoptare, modificările și completările ce se aduc actelor constitutive și statutului asociației la grefa judecătoriei/tribunalului ……..;
r) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activității, cu respectarea prevederilor legale, statutare și a hotărârilor organelor de conducere ale A.V.P.S. ...... și ale A.G.V.P.S.
Art. 22. - (1) Activitatea economico-financiară a A.V.P.S. ...................... se verifică de 1-3 cenzori aleși, de Adunarea generală a acesteia, în funcție de numărul de membri ai asociației.
(2) Cenzorul, în cazul asociațiilor cu mai puțin de 100 de membri, sau cel puțin un membru al Comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociații, trebuie să fie expert contabil.
(3) Funcția de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcție în cadrul Consiliului, precum și cu calitatea de angajat în cadrul A.V.P.S. ..........
(4) Cenzorul și un membru sau toți membrii Comisiei de cenzori sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită anual de Adunarea generală, pentru activitatea desfășurată și răspunderea pe care și-o asumă, în baza regulamentelor de organizare și desfășurare a activității comisiei.
(5) Adunarea generală poate alege 1-3 cenzori supleanți, neretribuiți, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante în Comisia de cenzori.
Art. 23. (1) Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidențelor contabile, întreaga activitate economico-financiară a A.V.P.S. .......... și răspund, în fața Adunării generale, de legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentelor verificate și legalitatea desfășurării activității financiar-contabile a asociației.
(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.V.P.S. .......... și ca informări Consiliului, președintelui și directorului asociației.
Art. 24. Atribuțiile și răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare și în regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea generală a asociației.
Art. 25. - A.V.P.S. ................ are în structura sa următoarele filiale/cluburi ale vânătorilor și/sau pescarilor sportivi:
- Filiala/Clubul ...................., cu sediul în ..................;
- Filiala/Clubul ....................., cu sediul în ................ .
Art. 26. - Organele de conducere ale filialelor/cluburilor din cadrul A.V.P.S. ........................ sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul filialei/clubului.
Art. 27. - Adunarea generală a filialei/clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului filialei/clubului și din delegații desemnați de adunările generale ale grupelor; aceasta se întrunește anual în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la convocarea comitetului sau a președintelui filialei/clubului, a directorului, președintelui sau consiliului A.V.P.S. ..............
(2) Convocarea se face prin convocator scris, cu Ordinea de zi anexată, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data reuniunii.
Art. 28. - Atribuțiile adunării generale a filialei/clubului sunt:
a) dezbate și aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei/clubului;
b) analizează și aprobă programele anuale proprii de activitate;
c) propune, dezbate și avizează bugetul anual al filialei/clubului;
d) alege pentru o perioadă de 5 ani președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai comitetului;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegații la adunarea generală a asociației și desemnează candidații pentru Consiliul organizației și pentru Comisia de cenzori;
f) apreciază activitatea secretarului retribuit al filialei/clubului și a paznicilor de vânătoare și transmite directorului sau consiliului asociației, după caz, eventuale propuneri de premiere/sancționare a acestora.
Art. 29. - (1) În intervalul dintre Adunările generale, activitatea filialei/clubului este condusă de comitetul filialei/clubului, care se compune din 3-11 membri aleși din cadrul tuturor grupelor, proporțional cu numărul membrilor, cu condiția ca aceștia să aibă o vechime mai mare de 5 ani; dintre aceștia se alege un președinte și 1-2 vicepreședinți, după caz; secretarul filialei/clubului este membru de drept al comitetului filialei/clubului.
(2) Ședințele se țin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a secretarului filialei/clubului, precum și a Consiliului, președintelui ori directorului asociației.
Art. 30. - Comitetul filialei/clubului are următoarele atribuții:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și ale organelor asociației;
b) elaborează proiectele programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli ale filialei/clubului;
c) coordonează activitatea grupelor de vânători și a celor de pescari sportivi;
d) organizează concursurile private de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc și de chinologie vânătorească, faza pe filială/club;
e) urmărește însușirea de către candidații la dobândirea calității de vânător a cunoștințelor minime necesare;
f) propune acordarea de premieri în bani și/sau obiecte și sancționarea membrilor și angajaților filialei/clubului;
g) propune repartizarea fondurilor cinegetice și a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători și, respectiv, de pescari sportivi.
Art. 31. - (1) În intervalul dintre ședințele comitetului conducerea filialei/clubului este asigurată de președinte și de secretar, în limita competențelor pe care le au prin regulamentul de organizare și funcționare al asociației.
(2) Președintele filialei/clubului are atribuții de reprezentare, iar secretarul atribuții executive, la nivelul filialei/clubului, conlucrând împreună pentru ducerea la îndeplinire a programului propriu de activitate și a hotărârilor adunărilor generale și Consiliului AVPS …………., precum și ale Adunării generale și Comitetului filialei/clubului.
(3) În intervalele dintre ședințele comitetului filialei/clubului, președintele acesteia urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor și atribuțiilor de serviciu de către secretar.
(4) Președintele filialei/clubului apreciază anual activitatea secretarului, precum și a paznicilor de vânătoare din subordinea acestuia, pe care le prezintă periodic în comitet, pentru propuneri corespunzătoare de premiere sau sancționare a lor, de către directorul asociației, în funcție de modul în care și-au desfășurat activitatea și rezultatele obținute.
Art. 32. - (1) În cadrul asociațiilor care nu au filiale/cluburi și al filialelor/cluburilor sunt constituite grupe de vânători și grupe de pescari sportivi.
(2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fiecărui fond cinegetic preluat în gestionare, dintr-un număr de minimum 3 vânători și maximum calculat corespunzător suprafețelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.
(3) Grupa de pescari recreativi/sportivi se organizează pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizație.
(4) Grupele de vânători și de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizate pe asociații sau filiale/cluburi, după caz.
(5) Membri grupelor de vânători sau de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizați pe liste afișate la sediile asociațiilor sau filialelor/cluburilor, după caz.
Art. 33. - A.V.P.S. ..................... are în structura sa următoarele grupe ale vânătorilor și ale pescarilor sportivi:
- grupa ........................;
- grupa ....................... .
Art. 34. Organul de conducere al grupelor este Adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă, cu cel puțin 5 zile mai înainte de data desfășurării ei, de organizatorul acesteia, de președintele sau secretarul filialei/clubului ori de directorul asociației, după caz, precum și la cererea majorității membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.
Art. 35. Adunarea generală a grupei are următoarele atribuții:
a) analizează și propune programul de activitate al grupei iar, după adoptare, se preocupă de realizarea acestuia;
b) alege organizatorul și gospodarul/locțiitorul grupei pentru o perioada de 5 ani, recomandabil dintre vânătorii și pescarii cu prestanță în grupă, buni cunoscători ai zonelor de vânătoare sau pescuit recreativ/sportiv;
c) alege delegații la Adunarea generală a filialei/clubului și desemnează dintre aceștia candidații pentru Comitetul filialei/clubului; sau, după caz, al asociației;
d) urmărește efectuarea stagiaturii de către candidații repartizați și eliberează caracterizările necesare susținerii examenului de vânător;
e) propune recompense și sancțiuni pentru membrii săi și paznicul de vânătoare.
Art. 36. (1) Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator sau gospodar/locțiitor, după caz; aceștia răspund de gospodărirea, în conformitate cu prevederile legale și contractuale, a fondurilor cinegetice și/sau a fondurilor de pescuit recreativ/sportiv, de ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce privesc activitatea grupei, de organizarea vânătorilor și pescuitului recreativ/sportiv cu membri grupei, de promovarea și educarea membrilor săi, de convocarea tuturor membrilor grupei în timp util la toate activitățile acesteia, de practicarea corectă a vânătorii și pescuitului recreativ sportiv, de repartizarea vânatului recoltat conform hotărârilor luate în acest sens, de combaterea braconajului etc.
(2) Organizatorul grupei sau locțiitorul acestuia, după caz, împreună cu paznicul de vânătoare, rămân responsabili de realizarea obligațiilor grupei și a desfășurării activității acesteia în conformitate cu Statutul AVPS …., hotărârile adoptate de adunările generale, consiliile și comitetele asociației și filialei/clubului, după caz.
(3) Nerealizarea obligațiilor contractuale pe fondul cinegetic repartizat grupei de vânători, atrag sancționarea conducerii și membrilor acesteia, până la schimbarea din funcție a organizatorului, gospodarului/locțiitorului și paznicului de vânătoare sau la dizolvarea grupei, după caz.

CAPITOLUL IV Patrimoniul A.V.P.S. .........
Art. 37. - (1) A.V.P.S. .............. are patrimoniu propriu privat, format din:
- bunuri imobile;
- bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar și mijloace circulante;
- orice drepturi și obligații conform legii.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalității juridice a A.V.P.S. ................, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.
Art. 38. - Bunurile și mijloacele bănești ale A.V.P.S. ................ se realizează din:
a) cotizații și contribuții stabilite anual de asociație;
b) venituri obținute din activități economice desfășurate cu caracter accesoriu;
c) donații, subvenții, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condițiile legii.
Art. 39. Cotizațiile se stabilesc anual, de către Consiliul asociației, și se ratifică ulterior de Adunarea generală a acesteia; copiii până la 14 ani sunt scutiți de cotizația de înscriere, iar tinerii cu vârsta între 14 și 18 ani, precum și studenții de la cursurile de zi și persoanele de peste 75 de ani achită doar 50% din aceasta; cotizația de înscriere ca membru vânător include și cotizația de înscriere ca membru pescar recreativ/sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii recreativi/sportivi completează diferența de cotizație de înscriere până la nivelul stabilit pentru membru vânător în anul respectiv.
Art. 40. (1) Cota anuală de participare a organizațiilor afiliate la bugetul A.G.V.P.S. este stabilită de Congres și se achită în condițiile Statutului acesteia. *
Art. 41. - Bunurile A.V.P.S. ................. pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condițiile art. 18 lit. l).
Art. 42. - Oricare ar fi cauza pierderii calității de membru al A.V.P.S. ......, foștii membri nu au dreptul să pretindă restituirea niciunei părți din patrimoniul asociației.

CAPITOLUL V Dispoziții finale
Art. 43. (1) Adunările generale, Consiliile și comitetele sunt statutar întrunite în prezența majorității persoanelor delegate, cu excepția Adunărilor generale de la grupe, care sunt statutar întrunite în prezența majorității membrilor acestora; dacă la prima convocare a Adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ține în prezența delegaților/membrilor interesați, după un interval de cel puțin 7 zile și maximum 30 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest caz, numărul delegaților în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcție de dublul numărului de participanți la aceste reuniuni și numai dintre membri prezenți sau dintre cei absenți motivat, care și-au trimis punctul de vedere în scris.*
(2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorității celor prezenți la reuniuni, exceptând cazurile stabilite altfel în prezentul statut; hotărârile se redactează distinct, pe baza proceselor-verbale întocmite, de către director, se contrasemnează de președintele de ședință și se afișează la sediul sau pe site-ul asociației.
(3) Hotărârile contrare prevederilor legii și statutului asociației sunt nule absolut.
(4) La ședințele organelor de conducere ale A.V.P.S. ................. pot asista, în limita locurilor libere, președinții și secretarii de filiale/cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum și orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.
(5) Dreptul de vot al delegaților în Adunările generale, în consilii și în comitete este condiționat de achitarea cotizației anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.
(6) Mandatul de delegat în Adunarea Generală este personal, dar se poate exercita și prin intermediul altui delegat în adunarea generală împuternicit în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notariat.
(7) În mod excepțional și convingător motivat, votul membrilor Consiliului se poate solicita și exercita prin corespondență.
Art. 44. (1) Toate funcțiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.V.P.S. ............ vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condițiile statutare și cărora, în ultimii 3 ani, nu le-a fost suspendat, de asociație, dreptul de vânătoare și/sau pescuit recreativ-sportiv.
(2) Prin excepție de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru președinte, vicepreședinți și membrii Consiliului asociației și comitetelor filialelor/cluburilor se vor desfășura cu vot secret, în cazul existenței mai multor candidaturi pe aceeași funcție, declarându-se aleși, în ordine, candidații cu numărul cel mai mare de voturi.
Art. 45. - (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept, se completează dintre delegații/membrii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativității, la propunerea celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză.
(2) În cazurile în care funcția de președinte devine vacantă, din orice motive, atribuțiile președintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreședinți, desemnat în mod operativ de Consiliul asociației, până la prima Adunare generală a asociației.
(3) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu și comitete se completează, la prima Adunare generală, prin alegeri pe funcție.
Art. 46. (1) Membrii Consiliului și ai comitetului filialei/clubului care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni succesive ale consiliului sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionați și vor fi înlocuiți, potrivit prevederilor art. 43.
(2) Președintele, directorul și ceilalți membri ai Consiliului, precum și președintele, secretarul și ceilalți membri ai comitetului filialei/clubului, decad din funcții, potrivit vinovăției fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără o justificare plauzibilă, hotărârile adunărilor generale sau, după caz, ale consiliilor asociației.
(3) Pierderea calității de membru al asociației atrage și înlocuirea necondiționată din funcția ocupată în organele de conducere ale structurilor asociației.
Art. 47. – (1) Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociației care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu vor putea lua parte nici la deliberări și nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziții este răspunzător de daunele cauzate asociației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
(2) Delegatul/Membru component al organului de conducere al asociației care votează hotărâri adoptate de acesta în dezacord cu legea și Statutul asociației rămâne răspunzător în solidar de acoperirea cheltuielilor și daunelor la care asociația este obligată prin hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești.
Art. 48. - A.V.P.S. ............... își pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin hotărâre a Adunării generale;
b) când scopul organizației nu mai poate fi realizat;
c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) din cauză de insolvabilitate;
e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
f) când scopul ori acțiunea organizației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
g) când scopul se urmărește prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.
Art. 49. – (1) Oricare ar fi cauza dizolvării A.V.P.S. .........., lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii și statutului asociației.
(2) Transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării se face către persoanele juridice prevăzute de lege, în condițiile art. 15 lit. j).
Art. 50. - Consiliul A.V.P.S. ............. va proceda și va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanței de judecată înscrierea mențiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare generală a A.V.P.S. ..................
Art. 51. Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea generală a A.V.P.S. .........., astăzi ……… și intră în vigoare după înscrierea modificărilor in Registrul special, aflat la grefa …………., înlocuind vechiul statut.

Notă: Sintagmele „pescuit sportiv” și/sau „pescuit recreativ/sportiv” și/sau „pescar amator” se înlocuiesc, în tot cuprinsul Statutului, cu sintagma „pescuit recreativ/competițional privat” (conform Art. 3 din Hotărârea Congresului A.G.V.P.S. din România nr. 1 din 07.05 2022).

Criterii de afiliere/excludere
1. Criterii de afiliere

Conform Art. 22 alin 1 și 2 din Statutul A.G.V.P.S. din România, pentru afiliere trebuie îndeplinite următoarele condiții:
(1) Organizațiile vânătorilor și/sau ale pescarilor recreativi/sportivi, cluburile, ligile și alte structuri sportive, precum și alte entități în profil, legal constituite ca persoane juridice, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) fac dovada obiectului principal al activității, prin contractele de gestionare a faunei cinegetice și/sau de utilizare a resursei acvatice vii, în cazul asociațiilor de vânători și/sau de pescari;
b) solicită în scris afilierea la A.G.V.P.S., prezentând în cerere datele de identificare și de contact;
c) anexează, la cererea de afiliere, hotărârea adunării generale în acest sens, care, cu data aprobării, reprezintă angajamentul ferm al asociației afiliate de a achita obligațiile prevăzute de prezentul statut, până la momentul dezafilierii;
d) anexează la cererea de afiliere statutul asociației adaptat prevederilor statutului-cadru;
e) anexează la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor și licența de funcționare, dacă este necesară;
f) fac dovada existenței sediului propriu pentru folosință exclusivă și a dotărilor minime necesare acordării licenței de funcționare;
g) nu au în evidență membri vânători sau pescari sportivi excluși din alte organizații pentru braconaj, cu excepția celor care și-au redobândit această calitate potrivit legii și propriului statut.
(2) Membri individuali, exclusiv din cadrul asociațiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice și/sau zone de pescuit recreativ-sportiv, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă solicită în scris afilierea și se obligă să recunoască și să respecte prezentul statut.

2. Criterii de excludere
Membri A.G.V.P.S. pot fi excluși dacă:
a) pierd obiectul principal al activității, prevăzut la art. 22 alin (1) lit. a);
b) nu achită anual, până la 31 ianuarie anul curent, cota de participare la bugetul A.G.V.P.S. datorată pentru anul precedent și nu depune declarația pe proprie răspundere privind numărul și categoriile de membri cu cotizația achitată în anul precedent;
c) aduc prejudicii imaginii și intereselor A.G.V.P.S., precum și altor asociații afiliate și membrilor individuali ai A.G.V.P.S.;
d) își pierd, în condițiile legii, personalitatea juridică, în cazul organizațiilor afiliate;
e) își modifică statutul în contradicție evidentă cu prevederile statutului-cadru, în cazul asociațiilor afiliate;
f) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiții de afiliere ori nu respectă criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu, în cazul asociațiilor afiliate;
g) nu respectă Statutul A.G.V.P.S., normele de desfășurare a adunărilor generale de alegeri și criteriile de angajare ale personalului propriu, în cazul asociațiilor afiliate;
h) adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu și hotărârilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
i) mențin în evidență membri care aduc prejudicii intereselor și imaginii A.G.V.P.S. prin săvârșirea de abateri grave de la lege și statut.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA