Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de tir vânătoresc

Comisia de tir vânătoresc se constituie și funcționează pe lângă Consiliul A.G.V.P.S., în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., prin participarea și prestația membrilor săi, recomandabil a fi membri cu experiență în materie și cu responsabilități sau cu rezultate recunoscute. Comisia are caracter consultativ şi de sprijin.
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE TIR VÂNĂTORESC

Cap. I. CONSTITUIRE, OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 1. Comisia de tir vânătoresc se constituie și funcționează pe lângă Consiliul
A.G.V.P.S., în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., prin participarea și prestația membrilor săi, recomandabil a fi membri cu experiență în materie și cu responsabilități sau cu rezultate recunoscute. Comisia are caracter consultativ și de sprijin.
Art. 2. La solicitarea Conducerii A.G.V.P.S., precum și din proprie inițiativă, Comisia
va analiza și va propune punctul său de vedere argumentat, care poate fi luat în considerare la soluționarea, potrivit legii și Statutului, a problemelor asociației în domeniul tirului vânătoresc. Comisia poate solicita și opinia unor specialiști sau experți în domeniu, pentru a fundamenta, cât mai temeinic, propunerile de soluționare a problemelor specifice.
Art. 3. În principal, comisia are următorul obiect de activitate:
a) analizarea și studierea problemelor de tir vânătoresc și propunerea soluționării acestora;
b) acordarea sprijinului necesar asociațiilor afiliate pentru înființarea de poligon propriu de tir;
c) promovarea și atestarea arbitrilor de tir vânătoresc;
d) elaborarea de materiale, documentații și propuneri menite să contribuie la:
- îmbunătățirea pregătirii candidaților și instruirii membrilor vânători și a personalului salariat;
- stimulării tirului vânătoresc;
- stabilirea criteriului de atestare a arbitrilor de tir;
- mai buna gestionare a fondurilor de vânătoare;
e) coordonarea organizării și desfășurării campionatelor anuale și a altor competiții de tir vânătoresc;
f) propunerea de eventuale modificări ce se impun a fi aduse regulamentului și instrucțiunilor de organizare și desfășurare a concursurilor de tir vânătoresc;
g) prezentarea de propuneri, bine documentate și argumentate, în scopul susținerii unor inițiative destinate modificării și completării, precum și promulgării unor acte normative, cu tangență în domeniul tirului vânătoresc și al gestionării durabile a faunei cinegetice.

Cap. II. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Art. 4. Comisia este compusă din minimum 5 membri interesați și nominali ai asociațiilor afiliate, este aprobată de Consiliul AGVPS și se obligă să respecte prezentul regulament.
Art. 5. Președintele Comisiei este nominalizat de Consiliul A.G.V.P.S., dintre membrii săi. El este ajutat sau înlocuit, după caz, de un vicepreședinte recunoscut ca specialist în domeniu și de un secretar al comisiei. În comisie pot fi cooptați și alți membri vânători interesați, specialiști în domeniul tirului vânătoresc.
Art. 6. Ședințele Comisiei de tir vânătoresc se țin anual sau ori de câte ori este necesar,
la sediul A.G.V.P.S. sau oriunde se stabilește, convocarea fiind făcută cu min. 10 zile anterior ședinței.
Art. 7. Punctele de vedere, materialele și propunerile Comisiei vor fi adoptate prin
votul majorității celor prezenți. La cerere se va consemna și opiniile divergente. Comisia va adopta puncte de vedere în materie și va face propuneri în prezența și cu votul majorității simple a membrilor interesați, prezenți la lucrările acesteia.
Art. 8. Lucrările sunt consemnate în procese verbale întocmite de secretari.
Art. 9. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de un responsabil din cadrul A.G.V.P.S., desemnat de conducerea executivă a acesteia, responsabil care va asigura comunicarea în teritoriu a hotărârilor luate.
Art. 10. Documentele și corespondența Comisiei vor fi păstrate de secretarul comisiei, la sediul A.G.V.P.S.

Cap. III. DISPOZIȚII FINALE
Art. 11. Prestațiile Comisiei au caracter consultativ, iar punctele de vedere și propunerile formulate în ședință sunt prezentate de președintele acesteia, de vicepreședinte sau de secretar, vor fi analizate de Consiliul AGVPS și însușite sau nu, după caz.
Art. 12. Sub nici o formă, direct sau indirect, comisia nu se poate substitui prerogativelor Consiliului A.G.V.P.S. și nu poate prelua drepturi, obligații sau responsabilități ale salariaților A.G.V.P.S. sau persoanelor alese în organele de conducere ale A.G.V.P.S..
Art. 13. Participarea la lucrările Comisiei de tir vânătoresc este deschisă oricărui delegat al asociațiilor afiliate. Acest drept se poate pierde doar ca urmare a unui comportament necompatibil al celui în cauză cu calitatea de participant acceptat la lucrările comisie, decis de majoritatea celorlalți participanți.
Art. 14. Cheltuielile ocazionate de participarea în Comisie sau de eventualele deplasări legate direct de activitatea Comisiei vor fi decontate de asociația din care face parte sau de A.G.V.P.S., după caz.
Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost modificat și completat pe baza propunerilor făcute în ședința Comisiei de tir vânătoresc din data de 13.03.2012 și aprobat de Consiliul AGVPS în data de 06.04.2012.
Rămâne susceptibil de modificări și completări în măsura în care vor fi transmise punctual de reprezentanții asociațiilor afiliate din țară.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA