Regulament de organizare și funcționare a Comisiei Chinologice de Vânătoare

Comisia de chinologie vânătorească se constituie și funcționează pe lângă Consiliul A.G.V.P.S., în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., prin participarea și prestația membrilor săi, recomandabil membri cu experiență în materie și cu responsabilități sau cu rezultate recunoscute.
Cap. I Constituirea și obiective
Art.1 Comisia de chinologie vânătoreasca (denumită în continuare Comisie) se organizează si funcționează pe lângă Consiliul A.G.V.P.S. din România, in temeiul Art. 15 din Statutul A.G.V.P.S. din Romania si își desfășoară activitatea sub directa autoritate de decizie și control al acestuia.

Art.2 (1) Având în vedere specificul activității chinologice, Comisia Chinologică poate solicita opinia specialiștilor în domeniu, atât de la Asociația Chinologică Română (A.Ch.R.) cât și opinia altor crescători de câini, experți și specialiști în domeniu, a unor crescători de câini de vânătoare din rândul membrilor vânători, deținători de câini de vânătoare din asociațiile afiliate la A.G.V.P.S. din România în scopul rezolvării cât mai urgente și corecte a problemelor actuale ce se manifestă la nivelul chinologiei vânătorești.
(2). În cadrul Comisiei funcționează Corpul de arbitrii chinologi ai A.G.V.P.S., cu regulament de funcționare propriu, avizat de aceasta.

Art. 3 Atribuțiile Comisiei sunt:
a) Urmărirea reinstaurării ordinii si găsirea cat mai urgenta a unor soluții de refacere a chinologiei vânătorești romanești, aflată într-o situație neconformă cadrului de desfășurare a acestei activități în alte state ale U.E. și îmbunătățirea legislației existente pentru chinologia de vânătoare;
b) Organizarea activității chinologice de vânătoare din România, privind:
- Înregistrarea câinilor deținuți de asociațiile de vânătoare afiliate la A.G.V.P.S. și de membrii vânători ai acestora, ale raselor din grupelor F.C.I. folosite la vânătoare, precum și atestarea calităților de lucru a metișilor acestor rase;
- Corpului de arbitrii ai A.G.V.P.S.;
- Reglementarea activităților expoziționale și de competiționale chinologice de vânătoare, pentru câinii de performanță, în acord cu standardele și regulamentele F.C.I.;
- Reglementarea, sau adoptarea, după caz, examenelor de atestare și probelor de lucru pentru câinii folosiți în mod curent la vânătoare, în mod special pentru grupele F.CI. III, IV și VI;
- Promovarea chinologiei de vânătoare prin media;
- Colaborarea cu alte organizații de profil din țară și străinătate în scopul îndeplinirii obiectivelor;
c) Analizarea periodică a situației chinologiei de vânătoare, conceperea strategiei de revizuire și dezvoltare a chinologiei de vânătoare, la nivelul A.G.V.P.S. din România și al altor asociații de vânătoare interesate;
d) Întărirea colaborării cu A.Ch.R., în vederea constituirii pe baza structurii comune (A.G.V.P.S. – A.Ch.R.) a unui corp de arbitrii chinologi, reciproc recunoscuți, pentru examene și probe de lucru, pentru rasele câinilor de vânătoare;
e) Găsirea unor soluții pentru certificarea de conformitate standard a câinilor folosiți la vânătoare fără pedigree, în colaborare cu A.Ch.R., în vederea înregistrării ulterioare a descendenților pe lista de așteptare și în final în Cartea de Origine Română;
f) Participarea la actualizarea cadrului legislativ privind deținerea și folosirea câinilor din grupele III, IV, VI, VII și VIII atât de membrii vânători, cât și de membrii A.Ch.R. care au astfel de câini, dar nu sunt membrii vânători și nu îi folosesc pe aceștia în conformitate cu adevărata lor menire, respectiv vânătoarea.
g) Îmbunătățirea condițiilor de deținere a câinilor destinați vânătorii, folosire si protejare prin implicarea autorităților.

Art. 4 Comisia are in vedere, in principal, îmbunătățirea calității efectivelor canine deținute de membrii vânători, respectiv câini folosiți de vânători cuprinse în NOMENCLATORUL RASELOR CANINE F.C.I., respectiv:
- Grupa III - Terrieri
- Grupa IV - Teckeli
- Grupa VI - Copoi, limieri si rase înrudite
- Grupa VII - Câini de aret
- Grupa VIII - Câini aportori, scotocitori si câini de apa.

Cap. II Structura de organizare teritoriala a Comisiei
Art. 5 În prima fază, se au în vedere următoarele:
a) Înființarea subcomisiilor zonale chinologice vânătorești pe fiecare dintre cele 8 euro zone prevăzute de Legea 315/28.01.2004 privind dezvoltarea regionala in Romania. (Anexa 1 - Regulament). Fiecare subcomisie va organiza activitatea specifică, dacă există condiții, pentru cele 5 grupe de câinii de vânătoare
b) Subcomisiile vor avea in componenta cel puțin un arbitru A.G.V.P.S și unul A.Ch.R., vânător, atestat și un număr nelimitat de membrii, în funcție de anvergura problemelor specifice din acest domeniu. Specialiștii vor fi atestați și recunoscuți reciproc de A.G.V.P.S. și de A.Ch.R.

Art.6 Atribuțiile subcomisiilor sunt:
a) Elaborarea, aprobarea si implementarea Regulamentelor de organizare si desfășurare a competițiilor chinologice vânătorești la nivel locale, în conformitate cu prezentul Regulament.
b) Stimularea promovării celor mai bune exemplare din rasele admise la vânătoare deținute de vânători.
c) Organizarea si conducerea concursurilor de tipicitate în toate zonele in care sunt folosiți astfel de câini la vânătoare, precum și a finalelor acestor concursuri la nivelul A.G.V.P.S. din România.
d) Organizarea și conducerea împreună cu A.Ch.R. a concursurilor pentru grupele VII și VIII și includerea în calendarul concursurilor A.Ch.R. a limierilor și a altor rase înrudite.
e) Elaborarea și aprobarea Regulamentului de lucru pentru copoiul ardelenesc și în colaborarea cu A.Ch.R. pentru grupele VII și VIII și VI limieri și rase înrudite.
f) Se va da o pondere mai mare în atestare câinilor de vânătoare, a probelor de lucru inclusiv în aprecierile din competițiile A.Ch.R., pentru exemplarele din grupele arătate, deținute de nevânători.
g) Recomandarea ca în fiecare zonă, cu sprijinul A.G.V.P.S. din România, să se amenajeze un țarc de antrenament și testare a aptitudinilor pentru exemplarele de câini de vânătoare din grupa VI, îndeosebi la copoii sub 2 ani. În același fel, pe fiecare zonă se vor înființa piste de antrenament și testare a aptitudinilor pentru grupele câinilor de vânătoare.
h) După alegerea și completarea structurii teritoriale, subcomisiile zonale vor stabili și vor fixa calendarul concursurilor anuale de tipicitate și aptitudini pentru grupa VI Copoi, iar împreună cu A.Ch.R. pentru grupele câinilor de vânătoare. Propunerea de program va fi comunicată Comisiei Chinologice la nivelul A.G.V.P.S. din România, care le va adapta programului expozițiilor C.A.C. și C.A.C.I.B., prin colaborare cu A.Ch.R.
i) Ședințele subcomisiilor zonale se vor ține ori de câte ori este nevoie și vor fi consemnate în scris. După consemnarea în procesul verbal în scris, se vor înainta propunerile consemnate la Comisie, care le va aduce spre știința Consiliului A.G.V.P.S. din România, în vederea analizării și omogenizării măsurilor cu interesele generale ale A.G.V.P.S. și A.Ch.R.
j) Coordonarea activităților de montă, selecție a puilor, evidența cuiburilor și diseminarea informațiilor în rândul vânătorilor sau celor interesați;

Cap. III Dispoziții finale
Art.7 a) Constituirea și funcționarea subcomisiilor revine ca sarcină președinților și directorilor de asociațiilor afiliate.
b ) Încetarea calității de membru în aceste comisii se face de drept, în cazul încălcării Statutului A.G.V.P.S. și reglementărilor subsecvente în domeniu, a legislației vânătorești;
c ) Lucrările subcomisiilor sunt conduse de un președinte numit ad-hoc, prin rotație, de membrii prezenți sau delegați și consemnate de un secretar numit în același mod;
d ) Hotărârile luate în cadrul ședințelor Comisiei și subcomisiilor se iau, dacă este cazul, prin votul majoritar deschis al celor prezenți sau delegați;
e) La nivel zonal în subcomisiile chinologice pot fi cooptați reprezentanți ai cluburilor locale A.Ch.R.
f) Participarea la lucrările Comisiei este deschisă oricărui delegat al asociațiilor afiliate sau din partea cluburilor AChR si orice propunere scrisă trebuie discutată.
g) Activitatea Comisiei și punctele de vedere ale acesteia vor fi analizate de Consiliul A.G.V.P.S. din România periodic și pot fi însușite, sau nu, după caz.
h) Cheltuielile ocazionate de participarea în comisie, deplasări, competiții și expoziții chinologice se vor deconta de asociațiile interesate sau de către A.G.V.P.S. din România, pentru fazele finale, în limita bugetului anual alocat.

Art. 8 Colaborările, documentele emise, hotărârile și deciziile votate și aplicate la nivelul Comisiei și subcomisiilor, care produc sau generează direct sau indirect efectele de natură juridică sau patrimonială ce implică asociații/cluburi, concurenți, organizatori, arbitrii, juriul concursurilor, precum și cele cu terții, nu privesc şi nu implică responsabilitatea și răspunderea juridică şi/sau răspunderea administrativă a A.G.V.P.S.; răspunderea revine în totalitate persoanelor care le-au votat și le-au aplicat, precum și organizațiilor implicate direct sau indirect în organizarea concursurilor prin decizii și acțiuni care au condus la astfel de efecte.
***
Prezentul Regulament de organizare și funcționare este aprobat de Consiliul A.G.V.P.S. din România, în ședința din 08.12.2022


Anexa nr. 1 la Regulament

Denumirea și componența zonelor
1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea.
3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.
4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.
6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.
7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
8. Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov - care grupează municipiul București și județul Ilfov.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA