LA ZI   |   2021-02-16 17:24:50

Ministerul Justiției răspunde

Aspectele sesizate Ministerului Justiției referitor la O.U.G. nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2312008 privind pescuitul și acvacultura

Stimate Domnule Președinte executiv,
Stimate Domnule Director,

În răspuns la sesizarea dumneavoastră în ceea ce privește săvârșirea unor posibile infracțiuni de natura abuzului în serviciu de către personalul din cadrul Ministerului Justiției, vă informăm că am analizat aspectele învederate în adresa nr. 52/19.01.2021 transmisă Ministerului Justiției, demers în urma căruia au reieșit concluziile expuse în continuare.

1. Un prim pas al analizei mai sus-menționate a constat în verificarea statusului legislative al O.U.G. nr. 85/2016, atât prin raportare la cele menționate de dumneavoastră în adresa nr. 52/19.01.2021, cât și prin consultarea surselor oficiale de informare în acest domeniu.
Astfel, s-a procedat la o verificare a bazei legislative gestionate de către Consiliul Legislativ. Precizăm că potrivit art. 79 alin. (1) din Constituția României, „Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României”.
Potrivit paginii de internet a Consiliului Legislativ - Secțiunea Repertoriu legislativ, rezultă că în prezent O.U.G. nr. 8512016 este în vigoare și produce efecte (a se vedea extrasul atașat de pe site-ul www.clr.ro). Același status apare și pe site-ul Camerei Deputaților - Secțiunea Repertoriu legislativ - www.cdep.ro. Potrivit fișei actului normativ publicată pe paginile de internet menționate, ordonanța de urgență nu a suferit nicio modificare de la data adoptării sale.

În ceea ce priveste cele două decizii ale Curții Constituționale, acestea, într-adevăr au vizat controlul de coostituționalitate a priori al proiectelor de legi privind aprobarea ordonanței în discuție, iar declararea acestora ca neconstituționale în ansamblu nu produce efecte asupra O.U.G. nr. 85/2016.
Potrivit art. 147 alin. (2) din Consituția României, singurul efect juridic pe care 1L produc aceste două decizii ale Curții Consituționale constă în aceea că „Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale”.

2. Referitor la susținerea că personalul din cadrul Ministerului Justiției ar fi comis posibile infracțiuni de abuz în serviciu, afirmație în sprijinul căreia invocați adresa nr. 211519/2021/08.01.2021, apreciem că această afirmație este neîntemeiată. Astfel, documentul la care faceți referire este un răspuns de la Direcția Tehnologia Informației din cadrul Ministerului Justitiei care are atribuții doar în ceea ce privește primirea corespondenței electronice cu privire la semnalarea erorilor și problemelor de funcționalitate ale portalului legislativ - http://legislatie.just.ro/ Această adresă este un simplu răspuns care confirmă primirea semnalării de la domnul Ștefan POPESCU în legătură cu O.U.G. nr. 8512016 și transmiterea spre soluționare a aspectelor semnalate către furnizorul de servicii legislative. Departamentul informatic din cadrul Ministerului Justiției nu are atribuții în ceea ce privește analiza legislației și oferirea unor puncte de vedere cu privire la aspecte de ordin legislativ, iar în aceste condiții nu se poate pune problema unei conduite ce ar putea fi calificată drept abuz în serviciu. Mai mult, atribuția de a opera actualizările în portalul legislativ aparține unui furnizor extern, care, urmare a solicitării Direcției Tehnologia Informației a revizuit informațiile din fișa actului normativ publicat pe portalul legislativ.
În încheiere, subliniem că eventualele erori materiale apărute în programele legislative oficiale sau în cele gestionate de operatori privați, nu pot influența aplicabilitatea actelor normative în vigoare, similar efectului produs de evenimentele legislative de tipul celor prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 2412004 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, precum modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea.

Potrivit art. 58 alin. (3) din aceeași lege „evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de același nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar și prin alte acte normative ulterioare care, În principal, reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte normative interferente”.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA