Permisul de vânătoare

Nimeni nu te obligă să devii vânător. Dacă te decizi totuși să devii, ca urmare a unei atracții aparte spre această îndeletnicire util-recreativă, atunci trebuie să te pregătești temeinic, din punct de vedere teoretic și practic, pentru a păși competent și responsabil în obștea aleasă a vânătorilor.
Pregătirea prealabilă, în domeniul cinegetic de activitate, privește atât formarea viitorilor profesioniști, cât și școlarizarea noilor vânători, ambele categorii pe baza unor cursuri teoretice și practice avizate în specialitate. Aceasta deoarece ambele categorii de persoane, profesioniști și amatori, urmează să desfășoare o activitate cu impact direct asupra mediului.

În România este organizată, așadar, o pregătire de specialitate și una de mase, continuate ulterior prin diverse forme de perfecționare a pregătirii și de instruire, inclusiv pe bază de studiu individual. Rezultatul final al acestor modalități de pregătire și de instruire se reflectă în nivelul general de conștientizare a responsabilității desfășurării activității cinegetice, de către toți cei implicați în vreun fel în aceasta.

Pregătirea viitorilor profesioniști, a celor care prin natura funcției vor fi implicați direct și responsabil în activitatea de administrare și de gestionare a fondului cinegetic național, se face pe trei nivele de școlarizare, după cum urmează:
• De bază, în școli profesionale, la care se predă un curs de vânătoare;
• Mediu, în licee silvice și în școli tehnice silvice postliceale, la care se predau cursuri de vânătoare;
• Superior, în cadrul facultăților la care se predă un curs complex de cultura vânatului și în cadrul colegiilor cinegetice, unde sunt predate în principal cursuri de pură specialitate.

La rândul ei, pregătirea vânătorilor se realizează prin studiu individual și prin practică efectuată pe timp de cel puțin șase luni, pe lângă o grupă de vânători, finalizate printr-un examen de atestare.

În conformitate cu Ordinul 539/2009 modificat, pentru înscrierea în efectuarea stagiaturii, un candidat trebuie să depună, anexat cererii de înscriere, la o asociație gestionară de fonduri cinegetice următoarele documente: copie carte de identitate, cazier judiciar și o recomandare de la un membru vânător.
Ulterior candidatul va primi o comunicare din partea asociației privind fondul cinegetic unde a fost repartizat în vederea efectuării stagiului, precum și o fișă de evidență a activităților pe care la va urma.
În decursul a minim șase luni candidatul va efectua următoarele activități:
- minimum două acțiuni de ocrotire sau îngrijire a faunei cinegetice;
- minimum trei acțiuni de vânătoare;
- o acțiune de vizionare a fondului cinegetic;
- o acțiune de instruire teoretică și practică privind portul, mânuirea și folosirea armei de vânătoare, urmată de o ședință de tragere cu arna de vânătoare în poligon.
După finalizarea acțiunilor candidatul va primi de la asociație o recomandare de absolvire că a efectuat stagiatura.
Pentru programarea la examenul de vânător, candidatul trebuie să mai prezinte următoarele documente: fișa medicală, aviz psihologic, cazier judiciar și diploma de absolvire a unui curs de instruire privind portul, mânuirea și folosirea armei de vânătoare.

Categoriile de pregătire prezentate sunt considerate doar un început de instruire în materie, prin care se acumulează ordonat un minimum de cunoștințe necesare, urmate obligatoriu de perfecționarea acestei pregătiri, în cadrul sistemului de învățământ, sau de autoinstruire, pe bază de studiu individual. În acest sens sunt puse la dispoziția celor interesați materiale didactice adecvate, care să vină în completarea cunoștințelor inițiale și practicii personale desfășurate în activitate.

Revista „Vânătorul și Pescarul Român”, pe care o poate primi fiecare membru vânător din România, lucrările de specialitate și lucrările beletristice în domeniul cinegetic de activitate constituie tot atâtea surse eficiente de informare și de documentare de specialitate. Mai nou, revistele străine de specialitate, DVD-urile cu filme documentare, filmele în profil, emisiunile TV și, în primul rând, internetul reprezintă alte asemenea posibilități de informare și documentare.

În același timp, practica în domeniu rămâne foarte importantă pentru orice persoană angrenată în activitatea cinegetică, fie el profesionist, fie amator.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA