REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S. din România și al Campionatului de pescuit competițional privat al A.G.V.P.S. din România

Prezentul regulament este aprobat prin Hotărârea nr. 1/14.09.2022 a Consiliului A.G.V.P.S. din România și intră în vigoare începând cu data de 01.12.2022.
Cap. I. CONSTITUIRE STATUTARĂ ȘI REGLEMENTĂRI

Art. 1. Comisia de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S. (denumită în continuare „Comisia de Pescuit”) se constituie şi funcţionează în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., cu caracter consultativ şi de sprijin pe lângă Consiliul A.G.V.P.S. sub directa autoritate de decizie și control statutar al acestuia.
(1) Comisia de Pescuit a A.G.V.P.S. funcționează pe baza, prezentului regulament de organizare și funcționare, a Statutului A.G.V.P.S., precum și a Hotărârilor Congresului A.G.V.P.S. și Consiliului A.G.V.P.S. și are ca scop managementul Campionatului de pescuit competițional privat al A.G.V.P.S. din România (denumit în continuare „Campionat”).

Art. 2. (1) În Campionatul A.G.V.P.S. au drept de participare numai pescarii recreativi/competiționali, membrii ai asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S. (individual sau reuniți în echipe) beneficiare a contractelor de utilizare a resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale, care dețin carnet de membru eliberat de o asociație afiliată la A.G.V.P.S., cu cotizația anuală achitată la zi, și care și-au depus în termen solicitare scrisă pentru participare la Asociațiile/Ligile competiționale delegate cu managementul concursurilor de pescuit competițional privat al A.G.V.P.S..
(2) Persoana care la momentul oricărei participări în Campionat este dovedită că nu este membră a unei asociații menționată la alin. (1), va fi descalificată, direct și fără alte formalități, în calitate de participantă individual sau întreaga echipă din care face parte, interzicându-i-se dreptul de participare în Campionat pentru o perioadă de doi ani.

Art. 3. (1) Organizarea Campionatului este delegată prin Hotărâre a Consiliului A.G.V.P.S. din România, asociațiilor/ligilor competiționale afiliate la A.G.V.P.S., delegate cu managementul Campionatului (denumite în continuare „Ligi”), astfel:
a). Pentru disciplina Pescuit Competițional Staționar - Asociația Liga de Pescuit Staționară;
b). Pentru disciplina Pescuit Competițional Feeder - Asociația Liga de Pescuit la Feeder;
c). Pentru disciplina Pescuit Competițional de Crap - Asociația Liga Cluburilor de Crap;
d). Pentru disciplina Pescuit Competițional de spining - Liga Română de Spining;
e). Pentru disciplina Pescuit Competițional pe Gheață - Liga Română de Pescuit;
d). Pentru disciplina Pescuit Competițional cu Musca Artificială – -.
(2) Alin. (1) se poate modifica ori de câte ori este necesar, numai prin Hotărâre a Consiliului A.G.V.P.S..

Art. 4. (1) Interzicerea, încălcarea sau îngrădirea în mod direct cât și în mod indirect fără motivație fundamentată a drepturilor conferite de art. 18 lit. g) din statutul A.G.V.P.S. („să ia parte, prin echipe sau concurenți individuali, la competițiile sportive și alte activități de profil, organizate în țară și străinătate”) membrilor pescari recreativi/competiționali ai asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S. cu carnet de membru și cotizația anuală achitată la zi, conduce în mod imperativ la aplicarea prevederilor art. 20 și art. 23 lit. g) și h) din Statutul A.G.V.P.S..
(2) Taxele de participare în Campionat, sunt încasate și stabilite de către Ligi, atât pentru membrii acestora cât și pentru nemembrii; taxa de participare în Campionat pentru nemembrii Ligilor, nu poate depășii cu mai mult de 50% taxa de participare pentru membrii Ligii.

Cap. II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE COMISIEI DE PESCUIT

Art. 5. Comisia de Pescuit are ca scop:
a) Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului regulamentar instituțional de organizare şi desfăşurare a competițiilor din cadrul Campionatului, în conformitate cu doleanțele și dezideratele membrilor pescari ai asociațiilor membre A.G.V.P.S., cu respectarea Statutului A.G.V.P.S. și a legislației în vigoare;
b) Colaborarea prin informare și conlucrare cu conducerea executivă a A.G.V.P.S., cu Consiliul și Congresul A.G.V.P.S..

Art. 6. Comisia de Pescuit are următoarele obiective principale:
a) Iniţierea și punerea în aplicare a acţiunilor strategice și curente de dezvoltare a activității competiţionale de pescuit a A.G.V.P.S., pe discipline şi categorii la nivel intern și internațional;
b) Coordonarea metodologică a organizării și desfăşurării Campionatului, pe discipline, stiluri și categorii;
c) Constituirea, aprobarea și monitorizarea organizării și funcţionării statutare corecte și eficiente a Ligilor pe discipline de pescuit;
d) Aprobarea regulamentelor tehnice și a instrucțiunilor de competiții pe discipline și categorii competiţionale, a modificărilor și completărilor aduse acestora, și urmărirea diseminării lor publice în mod direct online către membrii pescari cât și prin intermediul asociațiilor membre A.G.V.P.S.;
e) Elaborarea proiectului calendarului competițional anual al A.G.V.P.S. și a instrucțiunilor de organizare a competițiilor pe discipline și categorii, pe baza calendarelor competiţionale și a instrucțiunilor elaborate și propuse de Ligi, supunerea aprobării lor Consiliului A.G.V.P.S. și diseminarea publică;
f) Urmărirea și soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi contestațiilor în legătură cu organizarea şi desfăşurarea competițiilor la nivelul juriilor concursurilor al Ligilor;
g) Colaborarea cu conducerile asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S. pentru a obține acceptul fără cotizații sau plăți suplimentare, pe baza criteriului de reciprocitate de organizare a concursurilor finale din calendarul competițional oficial anual al A.G.V.P.S., în habitatele piscicole naturale contractate;
h) Monitorizarea, evaluarea și informarea permanentă a Consiliului și Congresului A.G.V.P.S. cu privire la desfășurarea Calendarului Competițional, colaborarea și conlucrarea cu Ligile;
i) Avizarea propunerilor transmise de Ligi, referitoare la componenţa şi înscrierea delegaţiilor de pescari ai A.G.V.P.S. la competiții internaționale la care A.G.V.P.S. este invitată în calitate de membră a C.I.P.S.;
j) Elaborarea de propuneri și proiecte de activității și acțiuni de reprezentare competițională internațională a A.G.V.P.S.;

Cap. III. COMPONENŢA COMISIEI DE PESCUIT

Art. 7. Componenţa Comisiei de Pescuit este:
Preşedintele Comisiei: numit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Statutul A.G.V.P.S., de regulă vicepreşedintele A.G.V.P.S. cu probleme de pescuit;
Secretarul comisiei: numit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Statutul A.G.V.P.S., persoană salariată cu probleme de pescuit din cadrul A.G.V.P.S. sau o altă persoană cu cunoștințe și experiență în domeniu angajată în cadrul Ligilor, nominalizată de comisie, cu acordul conducerii executive a A.G.V.P.S.. Îndeplinește atribuțiile cu caracter administrativ ale Comisiei de Pescuit;
Membrii Comisiei:
a) Președinții Ligilor sau înlocuitorii ai acestora, cu mandat/împuternicire, după cum urmează:
Disciplina Pescuit Competițional Staționar- președinte Asociația Liga de Pescuit Staționară;
Disciplina Pescuit Competițional Feeder - președinte Asociația Liga de Pescuit le Feeder;
Disciplina Pescuit Competițional de Crap - președinte Asociația Liga Cluburilor de Crap;
Disciplina Pescuit Competițional de Spining - președinte Liga Română de Spining;
Disciplina Pescuit Competițional pe Gheață - președinte Liga Română de Pescuit;
Disciplina Pescuit Competițional cu Musca Artificială - -.
b) Persoane cu experiență și notorietate în activitatea competițională bune cunoscătoare ale tuturor regulamentelor, cu prestigiu şi conduită morală ireproşabilă, numite de către Consiliului A.G.V.P.S., la propunerea Președintelui Comisiei de Pescuit sau a președinților Ligilor.

Art. 8. Președinții Ligilor sunt persoanele propuse și votate în Adunarea Generala a fiecărei organizații, conform statutelor proprii. Ei sunt ratificați nominal automat ca membrii ai Comisiei de Pescuit.

Art. 9. Președintele Comisiei de Pescuit are următoarele atribuții:
a) Asigură legătura operativă informațională pe linie de competiții cu conducerea executivă și Consiliul A.G.V.P.S.;
b) Convoacă și conduce ședințele Comisiei de Pescuit;
c) Stabilește programul și ordinea de zi a ședinței și se preocupă să fie transmis cu cel puțin 7 zile înainte de ședință;
d) În baza delegării din partea conducerii A.G.V.P.S., reprezintă pescuitul competițional al A.G.V.P.S. în relațiile cu terții;
e) Reprezintă pescuitul competițional al A.G.V.P.S. în relațiile competiționale internaționale cu informarea și aprobarea Consiliului A.G.V.P.S.;
f) Avizează componența delegațiilor, iar pe cele reprezentative pentru A.G.V.P.S., le înscrie la competițiile internaționale organizate sub egida CIPS pe baza propunerilor formulate în scris de Ligi prin completarea și transmiterea la A.G.V.P.S. a formularelor internaționale standard ale FIPS - ed, însoțite de un tabel nominal cu numărul și seria carnetului de membru, dovadă a calității de membru A.G.V.P.S.;
g) Asigură legătura instituțională oficială cu Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (CIPS) și federațiile afiliate acesteia, Federația Internațională de Pescuit Sportiv în apă dulce (FIPS - ed) și Federația internațională de Pescuit Sportiv cu Muscă Artificială (FIPS Muche), A.G.V.P.S. fiind membră afiliată;
h) În baza delegării din partea conducerii A.G.V.P.S., dă răspunsul la corespondența cu CIPS și asigură reprezentarea intereselor membrilor pescari competiționali ai A.G.V.P.S. la Congresele CIPS.

Art. 10. Secretarul Comisiei de Pescuit are următoarele atribuții:
a) Asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei de Pescuit, arhivarea documentelor, a corespondenței și a rezultatelor competițiilor ;
b) Transmite convocatorul cu data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare al şedinţelor, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acestora;
c) Răspunde de elaborarea documentelor necesare desfăşurării activităţii Comisiei de Pescuit, a propunerilor de proiecte Bugetare, asigură execuția bugetară anuală în structura aprobată și decontarea cheltuielilor;
d) Consemnează discuțiile și întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de Pescuit, se asigură de semnarea lor de absolut toți participanții și arhivarea lor;
e) Împreună cu Președintele Comisiei de pescuit asigură comunicarea, corespondența competițională și întocmirea rapoartelor de informare către Consiliul A.G.V.P.S.;
f) Diseminează pe site-ul A.G.V.P.S. activitatea și documentele Comisiei de Pescuit, Regulamentele instrucțiunile, informațiile și rezultatele competițiilor primite de la organizatori.

Art. 11. Membrii Comisiei de Pescuit au următoarele atribuții:
a) Prezintă, în scris cu minim 7 zile înainte de data desfășurării ședinței anuale, rapoarte anuale cu activitatea competițională internă și internațională a disciplinei din anul competițional încheiat, precum și propuneri de măsuri pentru viitor;
b) Se ocupă de transmiterea copiilor tabelelor cu rezultatele finale ale fiecărei competiții împreună cu Procesele verbale de omologare a rezultatelor, în termen de maxim 3 zile de la data terminării concursului și de asigurarea unor materiale informative (articole/foto) pentru publicarea rezultatelor în Revista VPR și pentru site-ul A.G.V.P.S. .
c) Prezintă, în scris cu minim 7 zile înainte de data desfășurării ședinței anuale, propunerea de regulamente tehnice, organizatorice și instrucțiuni anuale de desfășurare a competițiilor, modificări și sau completări ale acestora, pentru a fi analizate și aprobate;
d) Prezintă, în ședința anuală a Comisiei, proiectul calendarului competițional anual al disciplinei și al instrucțiunilor de organizare pentru a fi analizate și aprobate;
e) Prezintă propuneri de proiecte, acțiuni și participări competiționale internaționale;
f) Analizează principial, dezbat obiectiv și votează liber indiferent de disciplină întreaga problematică competițională a ședinței comisiei;
g) Formulează puncte de vedere tehnico organizatorice, opinii de specialitate fundamentate, analizează obiectiv, coerent și principial măsuri, acțiuni și activități de funcționare, dezvoltare și perfecționare a sistemului competițional, sesizează deficiențe și măsuri pentru eliminarea lor.

Cap. IV. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE PESCUIT

Art. 12. Comisia de Pescuit coordonează, organizează și asigură la intern desfășurarea activității în 22 campionate de pescuit competițional privat ale A.G.V.P.S., organizate la 6 discipline competiționale cu un total de 14 stiluri de pescuit pe 4 categorii de vârstă la masculin și feminin, individual și/sau echipe în următoarea structură competițională:
Disciplina Pescuit Staționar - managementul delegat Asociației Liga de Pescuit Staționar.
Campionat de Cadeți - U15–băieți și fete.
Campionat de Tineret - U20-băieți și fete.
Campionat de Speranţe - U25-băieţi şi fete.
Campionat de Senioare.
Campionat de Seniori.
Campionat pe Echipe (Cluburi/Asociații).

Disciplina Pescuit la „Feeder” - managementul delegat Asociației Liga de Pescuit la Feeder:
Stilul Feeder Clasic.
Campionat individual.
Campionat echipe (Cluburi/Asociații).
Stilul Feeder Method.
Campionat individual.
Campionat echipe (Cluburi/Asociații).
Stilul Feeder free style method.
Campionat echipe (Cluburi/Asociații).

Disciplina Pescuit la Crap - managementul delegat Asociației Liga Cluburilor de Crap.
Campionat Masculin echipe (Cluburi/Asociații) cu premiere și pentru individual.
Campionat Feminin echipe (Cluburi/Asociații) cu premiere și pentru individual.

Disciplina Pescuit la răpitori cu momeli artificiale - Spinning - managementul delegat Ligii Române de Spining.
Campionatul de Pescuit din barcă - (individual duo).
Campionatul de Pescuit de pe mal - individual.
Campionatul de pescuit „Trout Area” - individual.
Campionatul de pescuit „Street Fishing” - individual.
Campionat de pescuit „CAIAK” - individual.

Disciplina Pescuit pe Gheață -management delegat - Liga Română de Pescuit.
Campionatul de pescuit pe gheață seniori.

Disciplina Pescuit cu Muscă Artificială - managementul delegat - .
Campionatul de pescuit cu musca artificială seniori.
Campionatul de legat muște artificiale.

Art. 13. (1) Comisia de Pescuit îşi desfăşoară activitatea în şedință ordinara anuală convocată de Președinte sau cel puțin o treime din numărul membrilor acesteia, de regulă la sfârșitul anului competițional sau cel târziu până la finalul lunii ianuarie a anului următor, în prezența a cel puțin jumătate plus un din membrii ei, cu ordinea de zi :
a) Raportul sintetic anual al Președintelui asupra activității competiționale din anul încheiat;
b) Rapoartele sintetice anuale de activitate ale președinților Ligilor pe discipline privind anul competițional încheiat, în vederea informării Consiliului A.G.V.P.S.;
c) Prezentarea unor propuneri de regulamente sau modificări/completări/revizuiri ale celor în curs, pentru pe fiecare disciplină și categorie de concurs;
d) Prezentarea și aprobarea calendarelor competiționale interne și internaționale al fiecărei discipline pentru anul competițional care urmează;
e) Prezentarea și aprobarea măsurilor și instrucțiunilor organizatorice de interes general, pentru toate disciplinele de concurs;
f) Prezentarea şi aprobarea aplicării de sancțiuni sau măsuri pentru ridicarea unor sancțiuni;
g) Propuneri de proiecte, acțiuni și participări competiționale internaționale;
h) Diverse probleme competiționale de interes general, ce necesită o decizie a plenului Comisiei, sau aprobarea Consiliului A.G.V.P.S..
(2) Pentru probleme operative urgente și importante de interes general Comisia de Pescuit îşi desfăşoară activitatea și în şedințe extraordinare convocate de Președintele comisiei sau la propunerea motivată a oricărui președinte de ligă. Pentru operativitate aceste ședințe extraordinare se pot desfășura inclusiv online cu puncte de vedere și vot transmis prin e-mail. Hotărârile vor fi trecute într-un proces verbal la care se vor anexa acordurile transmise.

Art. 14. Ligile îşi organizează activitatea competițională prin şedinţe și adunări generale anuale proprii potrivit statutelor proprii, până la începutul lunii decembrie a fiecărui an. Analiza activității competiționale și măsurile organizatorice, tehnice și economice propuse pentru anul competițional următor vor fi prezentate ca materiale în ședința Comisiei de Pescuit, în vederea aprobării pentru noul an competițional cu informarea Consiliului A.G.V.P.S..

Art. 15. Lucrările ședințelor Comisiei de Pescuit, cu măsurile și deciziile aprobate prin vot, cu majoritate simplă de voturi, care nu trebuie să încalce statutul A.G.V.P.S., vor fi consemnate în procesele verbale ale şedinţelor ce vor fi semnate obligatoriu de toţi delegaţii participanți şi arhivate în dosarul competiției prin grija secretarului comisiei. Sunt admise punctele de vedere exprimate și votul on-line prin e-mail, printate ca anexe la procesele verbale al ședințelor.

Art. 16. (1) Documentele emise și deciziile luate la nivelul Comisiei de Pescuit şi la nivelul Ligilor, vor fi consemnate și validate ca oficiale în procesele verbale în măsura în care acestea nu încalcă statutul A.G.V.P.S.. Ele sunt de uz intern și nu vor fi înregistrarea în Registrul curent de corespondenţă al A.G.V.P.S.
(2) Documentele emise și deciziile luate la nivelul Comisiei de Pescuit vor devenii obligatorii și vor fi diseminate pentru a fi cunoscute de către toți membrii pescari competiționali interesați ai organizațiilor afiliate A.G.V.P.S..
(3) Documentele emise și deciziile luate la nivelul Comisiei de Pescuit nu pot fi modificate sau schimbate în cursul derulării anului competițional, decât în mod excepțional și riguros fundamentat pe motive de ordin legal, statutar, sau urmarea unor situații de forță majoră și numai prin Hotărâre a Consiliului A.G.V.P.S..

Cap. V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17. (1) Împotriva deciziilor votate și a hotărârilor luate la nivelul Comisiei de Pescuit, se pot depune contestații la Consiliul A.G.V.P.S. în maximum 5 zile de la data ședinței, doar în scris, fundamentat cu probe și numai pentru probleme ce privesc încălcarea legislației, a Statutului A.G.V.P.S., a Hotărârilor Consiliului A.G.V.P.S., a Hotărârilor Congresului A.G.V.P.S. sau a prezentului Regulament.
(2) Împotriva deciziilor votate la nivelul Ligilor se pot depune contestații la Comisia de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S., în maximum 5 zile de la data ședinței, doar în scris, fundamentat cu probe și numai pentru probleme ce privesc încălcarea legislației, a Statutului A.G.V.P.S., a Hotărârilor Consiliului A.G.V.P.S., a Hotărârilor Congresului A.G.V.P.S. sau a prezentului Regulament.

Art. 18. Hotărârile şi deciziile adoptate cu majoritatea simplă de voturi ale delegaților oficiali prezenți la ședința Comisiei de Pescuit devin obligatorii și opozabile pentru toţi membri Comisiei de Pescuit și toate persoanele implicate direct în competiții (organizatori, arbitrii, delegați, concurenții înscriși și participanți în Campionatele de pescuit competițional ale A.G.V.P.S.).

Art. 19. Colaborările, documentele emise, hotărârile și deciziile votate și aplicate la nivelul Comisiei de Pescuit şi cele la nivelul Ligilor, care produc sau generează direct sau indirect efectele de natură juridică sau patrimonială ce implică asociații/cluburi, concurenți, organizatori, arbitrii, juriul concursurilor, precum și cele cu terții, nu privesc şi nu implică responsabilitatea și răspunderea juridică şi/sau răspunderea administrativă a A.G.V.P.S.; răspunderea revine în totalitate persoanelor care le-au votat și le-au aplicat, precum și organizațiilor implicate direct sau indirect în organizarea concursurilor prin decizii și acțiuni care au condus la astfel de efecte.

Art. 20. Sub nici o formă, direct sau indirect, Comisia de Pescuit precum și Ligile, prin reprezentanții sau delegații lor, nu se pot substitui exercitării prerogativelor Consiliului A.G.V.P.S. sau ale persoanelor alese în organele de conducere ale A.G.V.P.S. și nici nu pot exercita atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor A.G.V.P.S..

Art. 21. Calitatea de membru al Comisiei de Pescuit se pierde:
a) la cererea persoanei în cauză;
b) ca urmare a pierderii calității de Președinte al Ligii;
c) ca urmare nejustificată a neprezentări și ne delegării unui reprezentant la lucrările ședinței anuale a Comisiei de Pescuit;
d) la revocarea lui justificată ca urmare a neîndeplinirii sau încălcării atribuțiilor menționate în prezentul Regulament la art. 11;
e) la revocarea lui pe motive statutare prin decizia entităţii care l-a numit în această calitate.

Art. 22. În cazuri speciale, funcţia de preşedinte al Comisiei de Pescuit poate fi suplinită temporar, prin delegare, după caz, de secretar sau de către unul dintre Președinții Ligilor, prin Hotărâre a Consiliului A.G.V.P.S.

Art. 22. Cheltuielile ocazionate de deplasările membrilor la ședința anuală a Comisiei de Pescuit sunt suportate de Ligi, din bugetele proprii.

Art. 23. Prezentul Regulament a fost aprobat în Consiliul A.G.V.P.S. din data de 14.09.2022 şi intră în vigoare începând cu data de 01.12.2022, dată de la care Regulamentul aprobat în 17.12.2019 îşi încetează aplicabilitatea.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA