Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat

Comisia de Pescuit Competițional Privat se constituie și funcționează în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S, cu caracter consultativ și de sprijin pe lângă Consiliul A.G.V.P.S. din România
Cap. I. CONSTITUIRE STATUTARĂ
Art. 1. Comisia de Pescuit Competițional Privat se constituie și funcționează în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S, cu caracter consultativ și de sprijin pe lângă Consiliul A.G.V.P.S.
Art. 1.1. Membrii Comisiei și subcomisiilor sunt membri pescari recreativi ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.
Art. 1.2. În campionatul competițional privat al AGVPS au drept de participare membrii pescari recreativi ai asociațiilor afiliate, care au aderat la entitățile competiționale afiliate la AGVPS, delegate cu managementul competiției.

Cap. II. SCOP ȘI OBIECTIVE
Art. 2. SCOP
Comisia de Pescuit Competițional Privat are ca scop constituirea și asigurarea cadrului regulamentar de organizare și desfășurare a competițiilor private de pescuit ale A.G.V.P.S., în conformitate cu interesele membrilor pescari ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.

Art. 3. OBIECTIVE
Comisia de Pescuit Competițional Privat are următoarele obiective principale:
a) inițierea și punerea în aplicare a acțiunilor strategice de dezvoltare a activității competiționale private de pescuit, pe discipline și categorii, în conformitate cu interesele membrilor pescari ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.;
b) coordonarea metodologică a organizării și desfășurării campionatului privat de pescuit al A.G.V.P.S., pe discipline și categorii, la propunerea și în conformitate cu dorințele membrilor pescari ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.;
c) constituirea, coordonarea și monitorizarea organizării și funcționării corecte și eficiente a subcomisiilor, pe discipline de pescuit, cu obiective și măsuri;
d) derogarea de atribuții privind managementul organizării competițiilor private interne de pescuit pe discipline, în conformitate cu Hotărârea Consiliului AGVPS nr. 10 din 19 martie 2019;
e) elaborarea, completarea și/sau modificarea regulamentelor competiționale pentru fiecare disciplină competițională în parte, și diseminarea în rândul tuturor membrilor pescari competiționali ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.;
f) Aprobarea calendarului competițiilor private ale AGVPS, pe baza calendarelor competiționale elaborate și propuse de subcomisiile de specialitate în colaborare cu Asociațiile /Ligile organizatoare, supunerea lui aprobării Consiliului A.G.V.P.S. și diseminarea lui pentru a fi cunoscut de cei interesați;
g) urmărirea soluționării amiabile a sesizărilor, reclamațiilor și contestațiilor în legătură cu organizarea și desfășurarea competițiilor, care nu au fost soluționate la nivelul subcomisiilor- orice soluționare nesatisfăcătoare se contestă în termen de max. 15 zile la Consiliul A.G.V.P.S.;
h) colaborarea, la solicitarea și cu acordul competitorilor, cu entități private legal constituite care au ca obiect de activitate organizarea de competiții de pescuit (locații, piste de concurs, arbitraj etc.);
i) monitorizarea și informarea Consiliului A.G.V.P.S. cu privire la derularea colaborărilor cu entități terțe, cu propunerea de măsuri pentru derularea acestora în bune condiții;
j) avizarea propunerilor legale și regulamentare referitoare la componența și deplasările delegațiilor de pescari ai A.G.V.P.S.,ca membră cu drepturi depline la C.I.P.S., la evenimente private din domeniul pescuitului organizate de asociații similare din străinătate și C.I.P.S. ;
k) formularea de propuneri fundamentate pentru susținerea intereselor de ordin general ale membrilor pescari de competiție din cadrul organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.

Cap. III. COMPONENȚA COMISIEI
Art. 4. Componența Comisiei de Pescuit Competițional Privat este următoarea:
– Președintele comisiei: ales în conformitate cu prevederile art. 15(2) din Statutul A.G.V.P.S., de regulă vicepreședintele A.G.V.P.S. cu probleme de pescuit sau, prin derogare, o altă persoană din cadrul Consiliului, nominalizată în Hotărârea acestuia;
– Secretarul comisiei: numit în conformitate cu prevederile art. 15(2) din Statutul A.G.V.P.S., persoană salariată cu probleme de pescuit și competiții din cadrul A.G.V.P.S.;
- Membrii Comisiei sunt membri pescari recreativi ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S., reprezentați de:
a) Șefii subcomisiilor pe specialități , persoane nominalizate de președintele Comisiei de Pescuit Competițional Privat, la propunerile venite din partea membrilor Ligilor (pescarilor de competiție pe discipline) afiliate la AGVPS;
b) Președinții Asociațiilor/ Ligilor care dețin derogarea activității de management a competițiilor private ale AGVPS de pescuit pe disciplinele:
- Pescuit Competițional Staționar- Asociația Liga de Pescuit Staționară
- Pescuit Competițional Feeder- Asociația Liga de Pescuit le Feeder (Clasic + Method)
- Pescuit Competițional de Crap- Asociația Liga Cluburilor de Crap
- Pescuit Competițional de spining (din barcă , de pe mal) - Asociația de Activități Recreativ Sportive R.F.L (Romanien Fishing League); (*)
- Pescuit Competițional cu Musca Artificială ( în curs de constituire);
- Pescuit Competițional pe Gheață ( în curs de constituire).
c) Alte personalități, propuse spre aprobare Consiliului A.G.V.P.S.

Art. 5. Componența subcomisiilor de pescuit se nominalizează și aprobă în Adunarea Generala a fiecărei organizații de profil, afiliată la A.G.V.P.S., conform Statutului propriu și se ratifică în ședința Comisiei de Pescuit Competițional Privat.

Cap. IV. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Art. 6. Comisia de Pescuit Competițional Privat își desfășoară activitatea în următoarea structură competițională:

1. Pescuit Staționar
• Cadeți – U 15– băieți și fete
• Tineret - U 20– băieți și fete
• Speranțe -U 25- băieți și fete
• Senioare
• Seniori
• Echipe (Cluburi/Asociații)
2. Pescuit la Crap;
3. Pescuit cu Momeli Artificiale - Spinning
- Pescuit din barcă
- Pescuit de pe mal
4. Pescuit la „Feeder” (Clasic + Method)
- Individual
- Echipe (Cluburi/Asociații)
5. Pescuit cu Muscă Artificială
6. Pescuit pe Gheață

Art. 7. Comisia de Pescuit Competițional Privat își desfășoară activitatea prin 6 (șase) subcomisii de specialitate, corespunzătoare disciplinelor de pescuit și a categoriilor înscrise oficial în activitatea competițională privată a A.G.V.P.S., după cum urmează:
a) Subcomisia de pescuit staționar în cadrul Asociației Liga de Pescuit Sportiv Staționar;
b) Subcomisia de pescuit feeder în cadrul Asociației Liga de Pescuit Sportiv Feeder (clasic + method);
c) Subcomisia de pescuit la crap în cadrul Asociației Liga Cluburilor de Crap;
d) Subcomisia de pescuit la spining (mal/barcă) in cadrul Asociației de Activități Recreativ Sportive R.F.L ( Romanien Fishing League); (*)
e) Subcomisia de pescuit la cu musca arificială in cadrul Asociației Liga de Pescuit cu Musca Artificială;
f) Subcomisia de pescuit pe gheata in cadrul Asociației Cluburilor de Pescuit pe Gheață.

Art. 8. Comisia de Pescuit Competițional Privat își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, convocate la începutul anului competițional, în prima săptămână a lunii februarie pentru toate disciplinele și categoriile, având ca obiective:
- prezentarea raportului de activitate anual în ansamblu și a rapoartelor de activitate anuale pentru fiecare subcomisie în parte, în legătură cu activitatea competițională din anul încheiat, în vederea informării Consiliului A.G.V.P.S.;
- prezentarea în vederea aprobării de către Consiliul A.G.V.P.S. a calendarului competițional intern al fiecărei subcomisii, pentru fiecare disciplină și categorie, pentru anul competițional în curs;
- propuneri de modificări, completări și revizuiri de regulamente și norme competiționale pentru pe fiecare disciplină și categorie;
- aprobarea măsurilor organizatorice de interes general, pentru toate subcomisiile de pescuit;
- propuneri fundamentate și aprobarea aplicării de sancțiuni pentru încălcări de regulamente, statut, legislație, propuneri fundamentate și aprobarea de măsuri pentru ridicarea unor sancțiuni;
- orice alte probleme tehnico-organizatorice sau statutare de interes general, ce necesită o decizie a plenului Comisiei și informarea/aprobarea Consiliului A.G.V.P.S..

Art. 9. Comisia de Pescuit Competițional Privat își poate desfășura activitatea și în ședințe extraordinare, ori de câte ori se impune, pentru probleme importante de ordin general urgente, fundamentat, din inițiativa președintelui, a șefilor de subcomisii sau a propunerilor fundamentate venite din partea organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.

Art. 10. Subcomisiile de pescuit își desfășoară activitatea în ședințe proprii convocate de șefii subcomisiilor împreună cu Președinții Asociațiilor/ Ligilor organizatoare, după cum urmează:
a) În ședințe ordinare anuale, organizate de regulă în ultimul trimestru al anului competițional încheiat pentru anul următor ( noiembrie-decembrie, conform experienței FIPS–ed și FIPS Mouche), având ca obiective:
- prezentarea de rapoarte, informări și dezbateri în legătură cu activitatea competițională din anul încheiat;
- fundamentarea calendarului competițional al disciplinei pentru anul următor cu propuneri ;
- revizuirea regulamentelor disciplinelor cu masuri și propuneri de completări/modificări;
- fundamentarea și aprobarea proiectului și programului de management al organizării și desfășurării competițiilor pentru anul competițional următor cu următoarele obiective:
• drept de participare, modalitate de înscriere, termene;
• piste de concurs - criterii de eligibilitate pentru omologare, după caz;
• programul competițiilor, pe zile și ore;
• modalități de comunicare, informare;
• ședințele tehnice: (informări, limite de decizii, derogări regulamentare și de masuri complementare);
• materiale pentru organizare, logistică, birotică;
• Juriul concursului: atribuții, acțiune, arbitri, arbitraj, punctare;
• Reguli prezentare concurenți : obligații, ținută vestimentară, comportament, atitudine, conduită;
• buget: estimare, calcul, execuție, încasări, modalități, termene, plăți cu justificări, raport justificativ final în ședința subcomisiei;
• contestații, sesizări, reclamații: formular, înregistrare, termene, soluționare, răspuns;
• rezultate: parțiale, omologare, oficiale finale.

- obligații, responsabilități și consecințe în legătură cu respectarea legislației, a statutului, a regulamentelor și măsurilor votate, a eticii, conduitei morale și comportamentale etc;
- propuneri de aplicarea sau de anulare de sancțiuni și/sau măsuri disciplinare;
- participare internațională: competențe, drepturi, obligații, responsabilități;
- orice alte probleme tehnico-organizatorice sau măsuri de interes general, ce necesită o informare și decizie colectivă.
b) în ședințe extraordinare, convocate ori de câte ori se impune, pentru situații neprevăzute de interes general, care necesită soluționarea urgentă.

Art. 11. Lucrările Comisiei de Pescuit Competițional Privat și ale subcomisiilor, pe discipline, cu deciziile votate, vor fi consemnate obligatoriu în procesele verbale scrise ale ședințelor, care vor fi semnate obligatoriu de toți delegații participanți (sub sancțiunea eliminării din competiție în caz de refuz de semnătură) și vor fi arhivate în dosarul competiției prin grija secretarului comisiei sau, după caz, a șefului subcomisiei.

Art. 12. Deciziile adoptate în cadrul ședințelor Comisiei de Pescuit Competițional Privat și al subcomisiilor de specialitate consemnate în procesele verbale, vor deveni obligatorii și vor fi diseminate pentru a fi cunoscute de către toți membrii pescari interesați ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.

Art. 13. Documentele emise și deciziile luate, cu respectarea legii și Statutului A.G.V.P.S., la nivelul Comisiei de Pescuit Competițional Privat și la nivelul subcomisiilor de specialitate, sunt consemnate în procesele verbale și sunt validate de plenul comisiei pentru a fi puse în aplicare:
a) cu majoritatea simplă de voturi a persoanelor delegate oficial prezente;
b) fără a fi necesară înregistrarea documentelor în Registrul curent de corespondență al A.G.V.P.S.;
c) semnate de toți delegații oficiali prezenți la ședință, indiferent de votul acordat.

Art. 14. Împotriva deciziilor votate la nivelul subcomisiilor de specialitate se pot depune contestații la Comisia de Pescuit Competițional Privat în maximum 5 zile de la data ședinței, doar în scris, fundamentat cu probe și doar pentru probleme ce privesc încălcarea legislației sau a statutului A.G.V.P.S.

Cap. V. DISPOZIȚII FINALE
Art. 15. Hotărârile și deciziile adoptate cu majoritatea simplă de voturi ale delegaților oficiali prezenți la nivelul Comisiei de Pescuit Competițional Privat devin obligatorii și opozabile pentru toți membri Comisiei.

Art. 16. Hotărârile și deciziile Comisiei de Pescuit Competițional Privat pot fi contestate la nivelul Consiliului A.G.V.P.S. în scris, fundamentat cu probe și doar dacă se referă la încălcarea legislației și/sau a statutului A.G.V.P.S.

Art. 17. Colaborările, documentele emise și deciziile luate la nivelul Comisiei de Pescuit Competițional Privat și cele la nivelul subcomisiilor de specialitate, cu efectele de natură juridică sau patrimonială pe care le generează între concurenți, organizații, organizatori, arbitri, juriul concursurilor etc., nu privesc și nu implică responsabilitatea și răspunderea juridică și/sau răspunderea administrativă a A.G.V.P.S. Răspunderea revine în totalitate persoanelor care le-au votat și care le-au aplicat.

Art. 18. Sub nici o formă, direct sau indirect, Comisia de Pescuit Competițional Privat și, cu atât mai mult, subcomisiile de specialitate, nu se pot substitui exercitării prerogativelor Consiliului A.G.V.P.S. și nici nu pot exercita atribuțiile și responsabilitățile salariaților A.G.V.P.S. sau ale persoanelor alese în organele de conducere ale A.G.V.P.S.

Art. 19. Calitatea de membru al Comisiei de Pescuit Competițional Privat se pierde la cererea persoanei în cauză sau la propunerea, acceptată cu majoritate de voturi, a membrilor comisiei ori ca urmare a deciziei entității care l-a propus sau numit în această calitate.

Art. 20. În cazuri speciale, funcția de președinte al Comisiei de Pescuit Competițional Privat poate fi suplinită temporar, prin delegare sau vot simplu, după caz, de secretar sau de către unul dintre șefii subcomisiilor de specialitate.

Art. 21. Cheltuielile ocazionate de deplasările membrilor comisiei și subcomisiilor, legate direct de activitatea comisiei și, respectiv, a subcomisiilor, cad în sarcina organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S. ale căror interese le reprezintă.

Art. 22. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul A.G.V.P.S. din data de 17.12.2019 și intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020, dată de la care Regulamentul aprobat în 05.09.2012 își încetează aplicabilitatea.
_______________________________________________
Notă (*) Prin Hotărârea Consiliul AGVPS nr. 23/23.12.2020, art. 12, prezentul Regulament a fost modificat/actualizat astfel:
„Art. 12. Modificarea art. 4 lit. b) și art. 7 lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat al AGVPS, în sensul înlocuirii asociației „Asociația de Activități Recreativ Sportive RFL” cu asociația „Liga Română de Spining”.


Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA