Regulament de organizare a campionatului privat al A.G.V.P.S. de pescuit staționar

Prezentul Regulament este elaborat de Comisia de Pescuit Competițional Privat în conformitate cu regulamentul F.I.P.S. în apă dulce din cadrul C.I.P.S. și a legislației în vigoare și este aprobat de către Consiliul A.G.V.P.S. din România.
1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV STAȚIONAR

Cap I. GENERALITĂȚI
Art.1. Campionatul Național de pescuit sportiv staționar este organizat de A.G.V.P.S. pentru categoriile de vârstă:
- cadeți (feminin și masculin) - tineri care împlinesc vârsta de cel mult 14 ani în anul campionatului.
- tineret (feminin și masculin) – tineri care împlinesc vârsta de cel mult 18 ani în anul campionatului.
- speranțe (feminin și masculin) – tineri care împlinesc vârsta de cel mult 22 ani în anul campionatului.
- senioare .
- seniori.
- echipe.
Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat de Comisia Centrală de Pescuit Sportiv și
Competiții, în conformitate cu regulamentul Federației Internaționale de Pescuit Sportiv în apă dulce din cadrul Confederației Internaționale de Pescuit Sportiv și a legislației în vigoare și este aprobat de către Consiliul AGVPS din România.
Art. 3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru organizarea și desfășurarea tuturor concursurilor pe categori din cadrul Campionatului național de pescuit sportiv staționar organizat de AGVPS din România.
Art. 4. Organizarea tuturor fazelor din cadrul Campionatului național de pescuit sportive staționar este obligatorie și se face de către conducerea asociației sau filialei cu sprijinul metodologic nemijlocit al Comisiei Centrale de Pescuit Sportiv și Competiții.
Art. 5. La concursurile de pescuit sportiv staționar pot participa numai membri pescari sportivi ai asociațiilor afiliate AGVPS, care la data concursului au achitat cotizația statutară anuală și dețin permisul de pescuit recreativ sportiv valabil pentru anul în curs. Pescarii care în anul anterior sau în anul în curs au primit sancțiuni din partea asociației unde este membru sau ca urmare a încălcării prevederilor legale sau regulamentare privind pescuitul nu au drept de participare în concurs indiferent de faza acestuia.
Art. 6. Concursurile de pescuit sportiv staționar vor fi conduse de un Juriu care va asigura desfășurarea concursului în condiții regulamentare, va primi, judeca și soluționa reclamațiile și/sau contestațiile și va aplica sancțiunileprevăzute de regulament.
Juriul este alcătuit din:
- Președinte;
- Secretar;
- Arbitru-Șef;
- Coordonator tehnic;
- Reprezentant al concurenților.
După terminarea concursului, Secretarul Juriului, va întocmi un proces verbal, privind organizarea și desfășurarea concursului, la care se vor anexa:
- clasamentul final;
- fișele de arbitraj:
- eventuale contestații și procese verbale a acestora.

Procesele verbale și clasamentul final vor fi semnate de către Juriul nominalizat la art. 6 al. 1 și vor fiștampilate și înregistrate de asociația organizatoare după care vor fi transmise la A.G.V.P.S. din Româmia (începând cu faza pe asociație a campionatului).

Cap. II PISTA DE CONCURS
Art. 7. Concursurile de pescuit sportiv staționar pot fi organizate pe ape curgătoare și pe ape stătătoare.
Când sunt organizate pe ape curgătoare – fluvii, râuri, canale – standul nr.1 va fi întotdeauna amplasat în aval. Când sunt organizate în ape stătătoare – lacuri, bălți, etc.– standul nr. 1 va fi situat întotdeauna în partea stângă cum privim apa. Numerotarea se va face de la aval spre amonte, în cazul apelor curgătoare, și de la stânga la dreapta în cazul apelor stătătoare.
Art. 8. Pista stabilită pentru concurs trebuie să fie pe cât posibil în linie dreaptă și să ofere condiții de pescuit cât mai egale pentru toți concurenții. Adâncimea apei trebuie să fie pe cât posibil uniformă și de minimum 1,5 m. Lățimea parcursului trebuie să fie de minimum 25 m.
Pista trebuie să permită așezarea concurenților pe cât posibil în linie dreaptă evitându-se întreruperile cauzate de diverse obstacole: poduri, pontoane, guri de canal, linii electrice de orice natură etc.
Pista nu trebuie să prezinte nici un pericol pentru concurenți și spectatori.
Art. 9. Concurenții vor avea la dispoziție o zonă de pescuit denumită „stand de pescuit” a cărui lungime va fi de minimum 10 m și maximum 20 m.
Lungimea standurilor de pescuit va fi stabilită la propunerea motivată a coordonatorului tehnic al concursului și după analiza și aprobarea Juriului.
Standurile vor fi separate între ele printr-o zonă neutră de 1 m, delimitarea făcându-se cu ajutorul unei panglici sau sfori iar pentru partea din spate a standului, situată la o distanță de minimum 10 m de apă, delimitarea se va face tot cu panglică la înălțimea de 1 m de la sol. Între aceasta și zona de acces pentru spectatori se va lăsa un culoar de trecere pentru oficiali și persoanele autorizate.
În cazul concursurilor individuale, este strict interzisă intrarea persoanelor neautorizate în standul concurenților. În cazul concursurilor pe echipe, căpitanul echipei poate intra în standul concurentului său.
În cazul concursurilor individuale pista de concurs va fi împărțită numai în standuri (un stand pentru fiecare concurent), clasamentul putând să se facă sectorizat.
În cazul concursurilor pe echipe pista de concurs se va împărți în sectoare, numărul acestora fiind egal cu numărul concurenților dintr-o echipă completă. Fiecare sector cuprinde un număr de standuri egal cu numărul echipelor participante.
Standurile se vor nota cu cifre (1,2,3 etc.), iar sectoarele se vor nota cu litere (A,B,C etc.).

Cap. III ȘEDINȚA TEHNICĂ
Art.10. La toate concursurile de pescuit staționar, înainte de începerea competiției, se va organiza ședința tehnică, la care sunt obligați să participe toți concurenții, doar căpitanii - în cazul concursurilor pe echipe- și delegații în cazul concursurilor de cadeți și tineret.
Pentru concursurile ce se desfășoară într-o singură zi, ședința tehnică va fi organizată în ziua concursului cu o oră înaintea tragerii la sorți.
În cazul concursurilor ce se desfășoară pe parcursul a 2 sau 3 zile, ședința tehnică va fi organizată în seara premergătoare competiției.
Art.11. În cadrul ședinței tehnice a concursului se vor prezenta și stabili următoarele aspecte:
1. Prezentarea Juriului;
2. Alegerea reprezentantului concurenților;
3. Prezentarea programului concursului;
4. Identificarea prin apel a concurenților cu drept de participare, aceștia fiind cei care s-au calificat în etapele anterioare;
5. Verificarea de către Secretarul Juriului a carnetului de membru pescar sportiv al fiecărui concurent însoțit de dovada achitării cotizației statutare pe anul în curs la o asociație afiliată A.G.V.P.S.
În situația neprezentării documentelor cerute, concurentul, fără excepții, nu are dreptul de participare la concurs.
6. Efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor în concursurilor de pescuit sportiv;
7. După apel se vor efectua, pentru concursurile individuale sau pentru concursurile pe echipe, după caz, trageri la sorți conform cap. IV.
8. Stabilirea persoanelor autorizate pentru intrarea în standuri și în culoarul de separare dintre standuri.
9. În funcție de anumite condiții cu totul speciale Juriul poate aduce completări privind regulamentul de desfășurare a concursului având ca fundament regulamentul și practica F.I.P.S.-ed.
Art.12. În cazul concursurilor individuale, concurenții ce nu se prezintă la ședința tehnică a concursului sunt eliminați din competiție. Se admit excepții doar pentru situații deosebite aduse la cunoștiința Juriului concursului în timp util.

Cap. IV TRAGEREA LA SORȚI
Concursuri individuale
Art. 13. Tragerea la sorți se va efectua separat pentru fiecare manșă în parte.
Art. 14. Tragerea la sorți pentru concursurile individuale are loc în mai multe etape, și anume:
Etapa I - se efectuează cu ocazia ședinței tehnice din preziua începerii concursului;
- concurenții prezenți, cu drept de participare, în ordine alfabetică, vor efectua o tragere la sorți preliminară destinată stabilirii ordinii tragerii la sorți propriu-zise;
- pentru concurenții absenți în condițiile art. 15 tragerea la sorți preliminară se va efectua de către Juriul
Etapa II - corespunzătoare manșei I a concursului
- se desfășoară dimineața înainte de începerea concursului;
- în ordinea stabilită în cadrul etapei I, concurenții vor efectua tragerea la sorți propriu-zisă a numărului standului pe care îl vor ocupa în manșă.
Etapa III - corespunzătoare manșei II a concursului
- se desfășoară înaintea începerii manșei;
- se efectuează în ordinea inversă stabilită în cadrul manșei I;
- concurenții care în manșa anterioară au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremitățile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceștia vor trage primii la sorți după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenții respectivi au tras la sorți, numerele respective vor fi reintroduse în urnă și tragerea la sorți va continua cu ceilalți concurenți.
Etapa IV - corespunde manșei III-a concursului, pentru concursurile care se desfășoară pe durata a 3 manșe:
- se desfășoară înaintea începerii manșei;
- se efectuează începând de la jumătatea listei manșei I, extrăgându-se, alternativ, de la jumătate, din partea superioară și cea inferioară, până la epuizarea listei;
- concurenții care în manșele anterioare au ocupat unul din standurile aflate la celedouă extremitățile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe.
Aceștia vor trage primii la sorți după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenții respectivi au tras la sorți, numerele respective vor fi reintroduse în urnă și tragerea la sorți va continua cu ceilalți concurenți.

Concursurile pe echipe
Art. 15. Cu ocazia ședinței tehnice, în vederea efectuării tragerii la sorți, echipele formate din concurenți, o rezervă și căpitanul de echipă vor înainta Juriului listele oficiale cu componența nominală a membrilor echipelor. În situația în care echipa este formată din mai puțini membri căpitanul de echipă este suplinit de unul din membri echipei (rezerva în cazul echipei formate din concurenți și unul din concurenți în cazul echipei formate din5 concurenți).
Art. 16. Tragerea la sorți se va efectua, în toate cazurile, numai de către căpitanul echipelor.
Art. 17. Pentru echipele al căror căpitan întârzie sau absentează în timpul desfășurării tragerii la sorți din oricare manșă, tragerea la sorți va fi efectuată de către secretarul Juriului.
Art. 18. Tragerea la sorți va fi precedată în cadrul ședinței tehnice de o tragere la sorți preliminară în vederea stabilirii ordinii de tragere la sorți.
Art. 19. Tragerea la sorți pentru concursurilor pe echipe comportă mai multe etape, și anume:
Etapa I - se efectuează cu ocazia ședinței tehnice din preziua începerii concursului;
- se stabilește ordinea în care echipele vor efectua tragerea la sorți efectivă în manșele concursului;
- se execută în ordinea alfabetică a asociațiilor din care provin echipele.
Etapa II - corespunzătoare manșei I a concursului – comportă 2 faze, și anume:
Faza 1
- se efectuează în cadrul ședinței tehnice din preziua concursului, în ordinea stabilită în cadrul etapei I;
- se nominalizează în scris de către căpitanii echipelor componența echipelor ce vor participa în manșa I;
- pentru fiecare component al echipei se va trage la sorți unul din sectoare (A,B,C,D,E).
Faza 2
- se efectuează în dimineața primei zile de concurs în locul stabilit de organizatori în cadrul ședinței tehnice, în ordinea stabilită în cadrul etapei I;
- pentru fiecare component al echipei se trage la sorți numărul de stand (1,2,3,.....) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului,astfel încât doi concurenți ai aceleași echipe din sectoare diferite să nu fie în standuri alăturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorți numărul standului în care va concura, urmând același operații pentru concurenții din celelalte sectoare: B,C,D,E.
Etapa III - corespunzătoare manșei II a concursului – comportă 2 faze, și anume:
Faza 1
- se efectuează în preziua manșei II în ordinea inversă stabilită în cadrul etapei I;
- se nominalizează în scris de către căpitanii echipelor componența echipelor ce vor participa în manșa II;
- pentru fiecare component al echipei se va trage la sorți unul din sectoare A,B,C,D,E.
Faza 2
- se efectuează în dimineața zilei a doua de concurs, în ordinea inversă stabilită în cadrul etapei I;
- pentru fiecare component al echipei se trage la sorți numărul de stand (1,2,3,.......) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului, astfel încât doi concurenți ai aceleași echipe din sectoare diferite să nu fie în standuri alăturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorți numărul standului în care va concura, urmând același operații pentru concurenții din celelalte sectoare: B,C,D,E.
- echipele care în manșa anterioară au ocupat unul din standurile aflat la cele două extremități ale pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Acestea vor trage primele la sorți după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce echipele respective au tras la sorți, numerele respective vor fi reintroduse în urnă și tragerea la sorți va continua cu celelalte echipe.
Etapa IV - corespunde manșei III-a concursului pentru concursurile care se desfășoară pe durata a 3 manșe, comportă 2 faze și anume:
Faza 1
- se efectuează în preziua manșei III, începând de la jumătatea listei manșei I, extrăgându-se alternativ, de la jumătate, din partea superioară și cea inferioară, până la epuizarea listei;
- se nominalizează în scris de către căpitanii echipelor componența echipelor ce vor participa în manșa III;
- pentru fiecare component al echipei se va trage la sorți unul din sectoare A,B,C,D,E.
Faza 2
- se efectuează în dimineața zilei a treia de concurs, în ordinea stabilită în Faza 1 inversă stabilită în cadrul etapei I;
- pentru fiecare component al echipei se trage la sorți numărul de stand (1,2,3,.......) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului, astfel încât doi concurenți ai aceleași echipe din sectoare diferite să nu fie în standuri alăturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorți numărul standului în care va concura, urmând același operații pentru concurenții din celelalte sectoare: B,C,D,E.
- echipele care în manșele anterioare au ocupat unul din standurile aflat la cele două extremități ale pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Acestea vor trage primele la sorți după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce echipele respective au tras la sorți, numerele respective vor fi reintroduse în urnă și tragerea la sorți va continua cu celelalte echipe.

Cap. V INTRAREA CONCURENȚILOR ÎN STANDURI
Art. 20. După efectuarea tragerii la sorți, concurenții se vor deplasa către standurile lor, vor depune tot echipamentul de concurs nemontat în interiorul standului, după care vor aștepta în afara standului primul semnal.
Art. 21. După ce toți concurenții s-au așezat în dreptul standurilor, se va da primul semna sonor ce va marca intrarea concurenților în standuri și începerea perioadei de pregătire.
Art. 22. Perioada de pregătire are o durată de maximum 120 minute, începând de la primul semnal care permite intrarea în standuri.
Art. 23. Cantitatea totală de nadă umectată, sitată și nepresată, incluzând aditivii și celelalte componente (pământ, argilă, pietriș etc.) dar fără nada vie este limitată la maximum 17 litri pentru o manșă.
Art. 24. Cantitatea totală de nadă vie inclusiv momeala pentru cârlig este de 2,5 litri nepresată pentru o manșă din care maximum 1 litru de fuilles sau/și larvă de chironomide (libelulă).
Art. 25. Cantitatea de nadă și momeala vie ce depășește prevederile de mai sus va fi înlăturată și scoasă în afara standului de către Juriul.
Art. 26. În perioada de pregătire sunt permise:
1. Pregătirea uneltelor și accesoriilor de pescuit;
2. Pregătirea nadelor și momelilor;
3. Primirea de echipament de pescuit prin intermediul unui oficial al concursului;
4. Primirea de nade și momeli – numai în cazul concursurilor pe echipe - dar numai prin intermediul unui oficial și doar până la verificarea acestora de către Juriul;
5. Sondarea adâncimii apei;
6. Intrarea căpitanului de echipă în standul concurentului său;
7. Fotografii și operatorii de filmare au acces în zona neutră dar numai cu acordul concurenților vecini zonei neutre;
8. Instalarea platformelor
a. Dimensiunea maximă a platformelor este de 1x 1 m;
b. Platformele pot fi instalate fie în afara apei, fie parțial în apă, în funcție de reglementările Juriului;
c. Platformele auxiliare pot fi instalate cel mult în linie cu cea principală și pot fi folosite numai pentru materiale.
9. Primirea de ajutor doar pentru instalarea platformelor într-un timp limitat concurenților și doar la categoriile cadeți și tineret.
Art. 27. În perioada de pregătire sunt interzise:
1. Pregătirea vergilor pentru pescuit, a năzilor și a celorlalte accesorii în afara standului;
2. Ieșirea din stand fără acordul arbitrului și fără motive întemeiate;
3. Primirea oricărui fel de ajutor în pregătire, de la orice persoană oficială sau neoficială;
4. Pescuitul sau folosirea momelii în cârlig pe timpul sondării adâncimii apei; capturile întâmplătoare se vor elibera imediat;
5. Nădirea directă sau orice altă acțiune care conduce la ajungerea nadei în apă sau contribuie la atragerea în acest fel a peștilor în zona standului;
6. Deranjarea vecinilor de stand.
7. Primirea de nadă și momeli după efectuarea verificării acestora de către Juriu;
8. Confecționarea bulgărilor pentru nădire înainte de efectuarea verificării nadei de către Juriu;
9. Prezentarea la verificare a nadei neumectate, udate excesiv sau a celei amestecate cu momeala vie;

Cap. VI PERIOADA DESTINATĂ NĂDIRII
Art. 28. La sfârșitul perioadei destinate pregătirii, prin cel de-al doilea semnal sonor, este anunțat începutul perioadei destinată nădirii grele.
Art. 29. Perioada nădirii grele are o durată de 5 minute și precede începerea propriu-zisă a concursului. Pentru precizia nădirii grele, linia de pescuit, inclusiv varga, poate fi ținută pe apă sau pe suport.
Art. 30. Pentru nădirea cu ajutorul unei cupe o singură vargă poziționată deasupra apei este permisă (este interzisă utilizarea unei vergi ținută pe suport în cazul acestui tip de nădire).
Art.31. În perioada nădirii grele sunt interzise:
1. Nădirea atât în standurile vecinilor cât și în zonele neutre ale standurilor;
2. Nădirea folosindu-se diverse suporturi pentru preluarea și menținerea nadei ( bureți, săculeți, pungi, etc.);
Art. 32. Este interzisă folosirea în compoziția nadelor a substanțelor narcotice sau toxice, precum și a celor cu miros și gust ce îndepărtează peștii.
Art.33. Pe toată durata nădirii grele este interzisă pescuitul, capturile întâmplătoare eliberându-se imediat.

Cap. VII PERIOADA DESTINATĂ PESCUITULUI ÎN CONCURS
Art. 34. Sfârșitul perioadei destinate nădirii grele se va anunța prin cel de-al treilea semnal sonor ce marchează și începerea perioadei destinate pescuitului.
Continuarea nădirii grele după acest semnal este interzisă.
Art. 35. În vederea pescuitului, concurentul are dreptul să desfacă un număr nelimitat de undițe, dar să pescuiască numai cu una, ținută în mână, pe care o poate schimba, ori de câte ori dorește, cu alta de rezervă. Concurenții pot folosi suporți pentru vergile de pescuit, dar numai pentru pentru o scurtă perioadă în vederea nădirii de întreținere.
Art. 36. Lungimea maximă a vergilor de pescuit folosite în concursurile de pescuit sportiv staționar este de:
- 10,00 m pentru cadeți;
- 10,00 m pentru tineret
- 11,50 m pentru speranțe
- 11,50 m pentru senioare
- 13,00 m pentru seniori
iar în cazul manșelor cu temă va fi stabilită de către Comisia Centrală de Pescuit Sportiv și Competiții prin instrucțiuni.
Art.37. Pentru pescuitul sportiv staționar este permisă folosirea unei undițe cu strună, plută, plumb și un singur cârlig simplu.
Art.38. Durata unei manșe de pescuit este de 3 ore, dar poate fi modificată de către Juriul. În caz de întrerupere forțată (furtună însoțită de descărcări electrice) rezultatele sunt validate numai dacă manșa a avut o durată de minimum 1 oră.
Art.39. Pe perioada pescuitului sunt permise:
1. Primirea de indicații și sfaturi din partea antrenorului sau căpitanului de echipă de o manieră care să nu deranjeze pe ceilalți concurenți;
2. Concurentul poate folosi întregul spațiu al standului propriu; în limitele acestui spațiu concurentul se poate deplasa, poate sta în picioare, culcat, în genunchi, pe scaun;
3. Nădirea ușoară (de întreținere), folosindu-se numai cantitatea de nadă ce se poate cuprinde și forma într-o singură mână, fără a folosi alte părți ale corpului sau marginile sau fundul bacului în care se ține nada. Bulgării pentru nădirea ușoară (de întreținere) nu pot fi făcuți înaintea celui de-al treilea semnal sonor;
4. În cazul nădirii de întreținere cu viermi colat cantitatea de nădit va fi luată doar cu o singură mână și numai după aceea bulgărele poate fi confecționat cu două mâini.
5. Peștele valabil în concursurile de pescuit sportiv este acela care de la înțepare și până la scoaterea lui din apă, pe tot parcursul drilului, are contact permanent și regulamentar cu pescarul. Dacă peștele a fost agățat întâmplător de oricare parte a corpului acestuia, captura este valabilă;
6. Așezarea pe fundul apei a maximum 10% din greutatea totală a plumbajului;
7. Cerințe obligatorii:
a. Concurentul poate folosi numai momeli de origine naturală;
b. Atunci când regulamentul de concurs nu prevede nimic referitor la dimensiunile capturilor, orice captură pescuită regulamentar este valabilă. Este interzisă păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condițiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiții au fost stabilite în prealabil de către organizatori și comunicate participanților;
c. Pentru etapele finale ale concursurilor de pescuit sportiv – categoria seniori, senioare și echipe – pentru păstrarea capturilor este obligatoriu folosirea unor juvelnice specifice având plasa fină și dimensiunile minime de 2,5 m lungime, diametrul de minimum 40 cm și ochiuri foarte mici.
d. Nada rămasă la sfârșitul antrenamentului, manșelor și a concursului nu se va arunca în apă;
e. Concurentul va folosi minciogul fără ajutorul altei persoane;
f. Folosirea zonei neutre este interzisă;
g. momeala este obligatoriu să fie înțepată de cârlig;
h. primirea de ajutor pentru deblocarea vergilor sau înlocuirea celor rupte dar numai prin intermediul unui oficial
Art. 40. Pe perioada pescuitului sunt interzise:
1. Intrarea în apă a concurenților sau tulburarea apei de către aceștia;
2. Folosirea unei linii supralestate (plumbajul liniei este superior portanței plutei) și a liniei cu plumbajul montat în derivație față de cârlig;
3. Pescuitul prin harponare intenționată (trageri bruște și repetate ale cârligului prin apă).
4. Folosirea momelilor artificiale (lingurițe muște artificiale etc.), a peștișorilor vii sau morți, sau părți din aceștia, a icrelor de pește, precum și a altor obiecte metalice;
5. Pescuitul în standurile vecinilor și în zonele neutre;
6. Capturile agățate în mod regulamentar, care depășesc vizibil în timpul drilului limitele laterale ale standului propriu nu se păstrează, acestea eliberându-se imediat;
7. Primirea de ajutor de la persoane particulare sau oficiale;
8. Atitudini și comportamente necorespunzătoare ale concurentului precum și stiluri de pescuit care în mod vădit deranjează pe ceilalți concurenți;
9. Păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condițiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiții au fost stabilite în prealabil de către organizatori și comunicate participanților.
Art. 41. În timpul pescuitului, orice sesizare sau contestație a concurentului, căpitanului de echipă sau delegatului se va face numai prin intermediul arbitrului de stand, arbitrului de sector către Juriu.
Art. 42. Sfârșitul perioadei de pescuit este precedat de cel de-al patrulea semnal sonor dat cu 5 minute înainte de finalul manșei. După expirarea acestui timp, cel de-al cincilea semnal sonor va marca sfârșitul perioadei de pescuit (final de manșă sau concurs după caz).
Art. 43. La sfârșitul perioadei de pescuit capturile considerate valabile și care vor fi cântărite pentru stabilirea punctajului sunt numai cele care în momentul anunțării celui de-al cincilea semnal sonor sunt în juvelnic precum și captura aflată în cârligul undiței, dar care nu mai are contact cu apa.

Cap. VIII CÂNTĂRIREA CAPTURILOR
Art.44. După semnalul de sfârșit al perioadei de pescuit concurentii rămân în stand până la sosirea comisiei de cântărire fiindu-le interzis scoaterea juvelnicului din apă și părăsirea standului.
Art.45. Cântărirea capturilor se va efectua cu un cântar cu diviziuni din 5 în 5 grame, eventual electronic.
Art.46. Vor fi cântărite și punctate numai capturile prezentate în prezența arbitrului de stand.
Art.47. La sosirea comisiei de cântărire concurentul, în prezența arbitrului de stand are obligația de a prezenta capturile și de a asista la cântărirea acestora.
Art.48. După efectuarea cântăririi și semnarea fișei de arbitraj de către concurent și arbitru, peștele prins se eliberează în stare vie în apă.
După cântărire, semnarea fișei de arbitraj de către concurent și arbitru și eliberarea peștelui în apă, nu va mai fi admisă nici o contestație cu privire la cântărire și greutatea capturilor.
Art.49. Contestațiile care nu se referă la clasament vor fi adresate în scris Juriului în cel mult 1 oră de la terminarea concursului.
Art.50. Contestațiile care se referă la întocmirea clasamentului vor fi adresate în scris Juriului în cel mult 30 de minute de la afișarea rezultatelor concursului.
Art.51. Fiecare contestație scrisă adresată Juriului va fi însoțită de o taxă echivalentă în lei la cursul zilei de 55 Euro. Dacă nu se dovedește fondată, suma se reține și intră în bugetul concursului.

Cap. IX ÎNTOCMIREA CLASAMENTULUI
Art.52. Clasamentele, atât pentru fiecare manșă a concursurilor individuale cât și cele pe sectoare în cazul concursurilor pe echipe, se întocmesc după același criterii.
1. Clasamentul final pe manșă și sector se stabilește în funcție de cantitatea de pește prinsă, după criteriul 1 gram = 1 punct; clasamentul se va alcătui prin acordarea următoarelor punctaje: locul I = 1 punct; locul II = 2 puncte; locul III = 3 puncte, ș.a.m.d.
2. În caz de egalitate a greutății punctate, concurenții vor primi un număr puncte egal cu media locurilor ocupate de ei.
a. exemplul 1: doi concurenți ocupă locul V în clasament și vor primi un număr de puncte egal cu ( 5 + 6 ) : 2 = 5,5 puncte;
b. exemplul 2: trei concurenți ocupă locul 8 în clasament și vor primi un număr de puncte egal cu ( 8 + 9 + 10 ) : 3 = 9 puncte;
3.- concurenții care nu au prins nici un pește vor primi un număr de puncte egal cu media locurilor neclasificate.
a. Exemplul 1: 24 de concurenți participanți, din care 12 au prins pește clasificându-se pe primele 12 locuri, următorii neprinzând nici un pește, vor obține un număr de puncte egal cu ( 13 + 24 ) : 2 = 18,5 puncte;
b. Exemplul 2: 29 de concurenți participanți, din care 5 au prins pește clasificându-se pe primele 5 locuri, următorii neprinzând nici un pește, vor obține un număr de puncte cu (6+29):2 = 17,5 puncte;
c. Exemplul 3:29 de concurenți, din care 25 au prins pește clasificându-se pe primele 25 locuri, următorii neprinzând nici un pește, vor obține un număr de puncte egal cu (26+29):2 = 27,5 puncte;
4. În cazul unei absențe sau a unui abandon în manșă sau sector, respectivul concurent va obține un număr de puncte corespunzător ultimului loc; exemplu: 29 concurenți, cel care se retrage va primi 29 de puncte.
Art.53. Clasamentul general în cazul concursurilor individuale și a celor pe echipe se întocmește în felul următor:
1. Se adună punctele obținute în manșe de concurent – în cazul concursurilor individuale – și punctele obținute în manșa pe sectoare – în cazul concursurilor pe echipe – și concurentul sau echipa cu cel mai mic număr de puncte va fi clasat pe locul I, concurentul sau echipa cu numărul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, ș.a.m.d.
2. În caz de egalitate, departajarea se va face în funcție de greutatea totală prinsă în toate manșele de concurent – în cazul concursurilor individuale – sau de întreaga echipă – în cazul concursurilor pe echipe.
3. În caz că există din nou egalitate, departajarea se va face – în cazul concursurilor individuale – prin cantitatea cea mai mare de pește prinsă de concurent în oricare din manșe, iar în cazul concursurilor pe echipe prin cantitatea cea mai mare de pește prinsă de un concurent din echipă în toate manșele.
4. Dacă egalitatea persistă, în cazul concursurilor individuale se aplică un nou sistem de departajare în funcție de suma numerelor trase la sorți în manșe. Suma cea mai mare va
da câștig de cauză.

Cap. X ARBITRAREA CONCURSURILOR
Art. 54. Pentru arbitrarea concursurilor se va asigura cel puțin un arbitru la doi concurenți.
Art. 55. Arbitrii de stand sunt conduși de un arbitru șef din cadrul Juriului. În cazul concursurilor pe echipe vor oficia și arbitrii de sector.
Art. 56. Pot fi admiși ca arbitri persoanele propuse de Comisia de Pescuit Sportiv și Competiții din cadrul asociației organizatoare.
Art. 57. Arbitrii au următoarele atribuții:
1. să verifice dacă uneltele de pescuit, nadele, momelile, juvelnicul etc. îndeplinesc condițiile regulamentare;
2. să supravegheze permanent pe perioada desfășurării concursului practicarea regulamentară a pescuitului de către concurenții pe care îi arbitrează;
3. să participe la cântărirea peștelui prins de concurenții pe care îi arbitrează;
4. să semneze, împreună cu concurenții, fișa de arbitraj;
5. pot părăsi standurile ce le-au fost atribuite pentru arbitraj numai cu permisiunea arbitrului șef sau a arbitrului de sector – în cazul concursurilor pe echipe;
6. să dea avertisment și să consemneze în fișa de arbitraj abaterea săvârșită, manșa și ora.
Art. 58. Arbitrul de stand este obligat să anunțe imediat arbitrul șef sau Juriul la constatarea următoarelor aspecte (fapt ce conduc la excluderea concurentului din concurs):
1. introducerea în juvelnic a peștelui care nu a fost prins de concurent în timpul destinat pescuitului;
2. comportament și limbaj necorespunzător față de ceilalți concurenți, oficiali și publicul prezent;
3. accidentarea concurenților vecini și / sau deteriorarea materialelor acestora.
Art. 59. Membrii Juriului sunt autorizați să intre în timpul desfășurării concursului în standuri pentru a constata încălcări ale regulamentului și de a aplica sancțiuni.

Cap. XI SANCȚIUNI
Art. 60. Bareme și sancțiuni.
= Avertisment =
Se acordă avertisment pentru încălcarea următoarelor articole:
1. Cap. V, art. 20; 21; 26-7-c; 27-1; 27-2; 27-3; 27-4; 27-6; 27-7; 27-8; 27-9..
2. Cap. VI, art. 30; 31-1; 31-2.
3. Cap.VII, art.34; 35;39-3; 39-6-d; 39-6-e; 39-6-f; 39-6-g; 40-1; 40-5; 40-7; 40-8; 40-9;
Art. 61. Se sancționează cu avertisment dictat de Juriu, concurenții, antrenorii sau delegații care pe durata programului efectiv al concursului au următorul comportament:
1. perturbă desfășurarea programului oficial al concursului;
2. manifestă o atitudine ireverențioasă față de persoanele oficiale, concurenți, spectatori, sponsori ai concursului sau invitați.

= Excludere din concurs =
Art. 62. Se sancționează cu excluderea din concurs concurentul care:
1. prin acțiunile întreprinse în concurs sau în afara lui, prin fraudă, viciază rezultatul concursului;
2. încalcă prevederile art. 27-5; 32; 36; 39-6; 40-2; 40-3; 40-4.
3. înregistrează în foaia de arbitraj două avertismente;
4. nu respectă cerințele obligatorii prevăzute la art. 39-7-c; 39-7-g.
5. se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau pe parcursul concursului consumă băuturi alcoolice;
6. aduce injurii organizatorului sau persoanelor oficiale ale concursului.
Art. 63. În cazul concursurilor individuale, concurentul care a fost exclus din concurs, nu mai poate continua concursul și nu poate participa la alcătuirea clasamentului.
Art. 64. În cazul concursurilor pe echipe, concurentul exclus din concurs nu mai poate continua concursul și i se atribuie un număr de puncte egal cu numărul concurenților din sector plus 1. În manșele următoare excluderii concurentului, echipa din care face parte acesta poate înlocui concurentul exclus din concurs cu un alt concurent din cadrul rezervelor echipei, altul decât căpitanul echipei. Concurenții din sectorul unde s-a produs fapta care a condus la excluderea unui concurent din concurs clasificați în urma concurentului exclus își păstrează punctajul.
Exemplu: La un concurs de pescuit sportiv participă 6 echipe. Un concurent din cadrul echipei A, în manșa II, este exclus din concurs în urma săvârșirii unei abateri prevăzute la art. 62. El s-a clasat în manșa respectivă pe locul II în sector. La finele manșei va primi un număr de puncte de 6+1=7 puncte. Concurenții clasați în urma concurentului exclus își păstrează locurile, respectiv următorul număr de puncte: concurentul de pe locul III va primi 3 puncte, concurentul de pe locul IV va primi 4 puncte etc. În manșa III echipa A poate înlocui concurentul exclus cu una din rezerve, alta decât căpitanul de echipă.
Art. 65. Se sancționează cu excluderea pe timp limitat din activitatea competițională, conform hotărârii Comisiei Centrale de Pescuit și Competiții cu confirmarea Consiliului AGVPS concurenții care au fost sancționați cu eliminare dintr-un concurs sau membrii loturilor naționale care nu au respectat programul de pregătire, tactica de concurs stabilită și impusă acestora de către conducerile delegațiilor oficiale ale AGVPS România în diferite întâlniri oficiale. În cazul acestora propunerea se va face de către șeful delegației direct Consiliului AGVPS.

Cap. XII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI CONTESTAȚIILOR
Art. 66. Litigiile sau contestațiile ce survin pe timpul desfășurării concursului și după acesta, vor fi rezolvate de Juriu, sau după caz de Comisia Centrală de Pescuit Sportiv și Competiții.
Art. 67. Excluderea pe termen nelimitat din activitatea competițională intră în competența Consiliului AGVPS la propunerea Comisiei Centrale de Pescuit Sportiv și Competiții.

Cap. XIII DISPOZIȚII FINALE
Art.68. Se interzice cu desăvârșire amplasarea concurenților la mai puțin de 25m distanță de o parte și cealaltă a instalațiilor electrice de înaltă tensiune.
Art. 69. În funcție de condițiile atmosferice neprielnice declanșate în timpul perioadei de pregătire o manșă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire și nu a avut o durată de minimum 1 oră și dacă efectiv manșa nu se mai poate desfășura (datorită întreruperilor sau a programului orar).
Art. 70. Declanșarea unei furtuni însoțite de descărcări electrice în timpul unei manșe obligă organizatorii să oprească, printr-un semnal sonor, desfășurarea concursului și să pună la adăpost concurenții. Dacă condițiile atmosferice permit, printr-un semnal sonor dat de organizatori, concurenții intră în standuri și după cel de-al doilea semnal sonor dat după 5 minute de la primul semnal, concursul poate continua. Dacă timpul nu permite desfășurarea în continuare a manșei, aceasta poate fi redusă ca durată, dar nu mai puțin de 1 oră.
Art. 71. Comitetul de Organizare va efectua instructajul NTS specific desfășurării concursurilor de pescuit, întocmind o anexă cu regulile ce trebuie respectate de concurenți la care se anexează un proces-verbal ce va fi semnat de fiecare concurent în cadrul ședinței tehnice a concursului.
Art. 72. Organizatorii concursului au obligația de a asigura la locul desfășurării concursului prezența unui cadru medical (eventual o autosanitară) precum și prezența reprezentantul organului local de poliție.
Art. 73. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate concursurile organizate de AGVPS și de asociațiile teritoriale afiliate.
Art. 74. Prezentul regulament va putea fi modificat sau completat în funcție de eventualele schimbări survenite la regulamentul CIPS pentru această disciplină și a hotărârilor luate de Comisia Centrală de Pescuit Sportiv și Competiții de pe lângă Consiliului AGVPS. Aceste modificări urmează a fi comunicate în timp util organizatorilor și participanților la concursurile de pescuit sportiv staționar.

COMISIA CENTRALĂ DE PESCUIT SPORTIV ȘI COMPETIȚII
Notă: În urma ședinței Comisiei Centrală de Pescuit Sportiv și Competiții de pe lângă Consiliului AGVPS din data de 11-12.03.2005, au fost incluse în prezentul regulament următoarele:
- Interzicerea cu desăvârșire a folosirii sonarelor subacvatice pe pista de concurs atât la antrenamente cât și în perioada concursului propriu-zis;
- Excluderea din concurs a concurentului care la cererea arbitrului de stand sau a unui membru al Juriului, deteriorează intenționat linia de pescuit care i-a fost cerut în vederea verificării (dacă nu este supralestat, plumbaj în derivație etc.).

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA